Skip to content Skip to footer

Najbliższe szkolenia

Szkolenie podstawowe (Szkoła Mediacji)

— opis szkolenia

Jeśli zastanawiasz się nad zdobyciem nowych kompetencji zawodowych, czujesz, że temat mediacji jest Ci bliski lub na co dzień intuicyjnie rozwiązujesz konflikty, ale brak Ci odpowiednich technik i narzędzi, jesteś w dobrym miejscu.

W Szkole Mediacji O-media w miłej, entuzjastycznej atmosferze zdobędziesz bogatą wiedzę o mediacji i co najważniejsze, konkretne umiejętności mediacyjne, wraz z wskazaniem dalszych kroków i działań w celu rozpoczęcia praktyki mediacyjnej.

Uczymy na konkretnych przykładach ze swojej bogatej praktyki, mamy wieloletnie doświadczenie w kształceniu mediatorów, a popularyzacja mediacji jest naszą misją.

Odsłaniamy swój warsztat mediacyjny, prowadząc w autorski sposób symulację mediacji z udziałem uczestników szkolenia. Dotykamy prawdziwych emocji i psychologicznych mechanizmów działania w konflikcie. To ćwiczenie decyduje o skuteczności całego kursu, zachęca uczestników do wcielenia się w rolę mediatorów i uczestników konfliktu, co robimy w kolejnych dniach zajęć i konsultacji.

Kształcimy w niewielkich grupach szkoleniowych, w interaktywnej warsztatowej formie, na żywo w czasie rzeczywistym. Każdy uczestnik szkolenia prowadzi podczas kursu co najmniej jedną symulację mediacji jako mediator, a uczestniczy w kilku. Uzupełnieniem szkolenia jest film szkoleniowy przedstawiający przebieg mediacji, bogate materiały szkoleniowe na platformie e-learningowej i gotowe wzory dokumentów mediacyjnych.

Szkolenie kończy się certyfikatem ukończenia szkolenia bazowego „Szkoła Mediacji” akredytowanej Akademii Edukacyjnej, wraz z informacją o programie szkolenia, liczbie godzin, osobach prowadzących szkolenie i wyniku zaliczenia.

Tym, co nas wyróżnia, jest metoda prowadzenia zajęć: ponad 90% zajęć to trening umiejętności mediacyjnych
w formie symulacji mediacji, omówienia i informacji zwrotnych (50%) oraz ćwiczeń i dyskusji (40%). Wykłady i prezentacje stanowią maksymalnie 10% zajęć.

 

Cel szkolenia

Kurs stanowi szkolenie bazowe mediatorów, jest niezbędny dla pełnienia roli mediatora.Zgodnie z najnowszymi standardami kształcenia mediatorów, szkolenie bazowe (40 godzin), w połączeniu z kursem specjalistycznym uprawnia do wykonywania zawodu mediatora i złożenia wniosku o wpis na listę stałych mediatorów sądowych.

Programy naszych szkoleń zostały ułożone w sposób, pozwalający mediatorom wyspecjalizować się w określonej dziedzinie.Kursy specjalistyczne stanowią doskonałe uzupełnienie Szkoły Mediacji, pozwalają wzbogacić wiedzę i nabrać praktyki mediacyjnej w określonej dziedzinie.

 

Przydatne INFORMACJE

ELEMENTY SZKOLENIA

Masz pytania?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dla kogo jest to szkolenie?

 • Każdej osoby zainteresowanej prowadzeniem mediacji. W świetle obowiązujących przepisów jedyną grupą zawodową wyłączoną z prowadzenia mediacji są sędziowie. Dla wykonywania zawodu mediatora nie ma wymogu wykształcenia wyższego.
 • Osób, które ukończyły kurs mediacji lub studia mediacji oparte na wiedzy teoretycznej, nie uczestniczyły w symulacji mediacji i nie miały okazji jej poprowadzić.
 • Osób zainteresowanych pogłębieniem kompetencji miękkich w obszarze komunikacji i rozwiązywania konfliktów.

Ponad to:

 • psychologów, psychoterapeutów
 • terapeutów rodzinnych i małżeńskich
 • coachów
 • trenerów wewnętrznych
 • menadżerów
 • pracowników
 • pracowników branży IT
 • kuratorów sądowych
 • pedagogów
 • adwokatów
 • radców prawnych
 • nauczycieli

Czego nauczysz się podczas Szkoły Mediacji?

Nauczysz się:

 • czym jest konflikt i jakimi rządzi się prawidłowościami psychologicznymi,
 • czym jest mediacja i jakimi zasadami się kieruje,
 • jak przeprowadzić diagnozę konfliktu,
 • jak zainicjować proces mediacji oraz wykonywanie zawodu mediatora,
 • jak prowadzić mediację krok po kroku,
 • jakie czynności wykonać po zakończeniu mediacji,
 • jakie są prawne aspekty mediacji,
 • jak przygotować dokumentację mediacyjną,
 • jak przełamać impas w mediacji,
 • jak zastosować odpowiednie techniki budowania zrozumienia, usprawniania komunikacji i poszerzania perspektywy spojrzenia na konflikt,
 • jakie są narzędzia mediacyjne i jak je stosować w konkretnych sytuacjach.

Poznasz:

 • emocje uczestników konfliktu poprzez symulacje mediacji, w których będziesz uczestniczyć jako strona sporu,
 • konkretne przykłady zastosowania odpowiednich technik i narzędzi mediacyjnych z praktyki trenerki,
 • warsztat mediacyjny, obserwując symulację mediacji prowadzoną przez trenerkę.

Zyskasz:

 • wyjątkową atmosferę szkolenia i integrację grupy uczestników,
 • profesjonalnie przygotowane i obszerne materiały dla uczestników, wzory dokumentów mediacyjnych,
 • praktyczny charakter zajęć,
 • możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i praktycznego przygotowania się do prowadzenia mediacji poprzez pracę zaliczeniową (przygotowanie monologu mediatora) i przeprowadzenie podczas zajęć własnej symulacji mediacji, ocenionej przez trenerkę,
 • informację zwrotną od trenerki i innych uczestników,
 • dostęp do platformy e-learningowej i filmów szkoleniowych,
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia wraz z informacją o programie szkolenia, liczbie godzin, osobach prowadzących szkolenie i wyniku zaliczenia.

Agenda szkolenia

 • 08.00 – 11.00 – MODUŁ 1
 • 11.00 – 11.15 – PRZERWA KAWOWA
 • 11.15 – 12.45 – MODUŁ 2
 • 12.45 – 13.00 – PRZERWA KAWOWA
 • 13.00 – 16.30 – MODUŁ 3

Organizacja szkolenia

 • Szkolenia trwa 3 dni, od godz. 8.00 do 16.30.
 • Odbywa się stacjonarnie lub online [na żywo].
 • Dodatkowo 2 dni szkolenia to praca własna uczestnika na platformie online (łącznie 16 godz.).

Po zakończeniu pracy własnej odbywa się konsultacja na żywo z trenerką (online), która trwa 2 godziny. To czas na pytania i odpowiedzi, sprawdzenie wiedzy, rozwianie wątpliwości.

Łącznie kurs obejmuje 40 godzin + 2 godziny konsultacji online, która odbędzie się w ciągu miesiąca od rozpoczęcia kursu, po wykonaniu przez uczestników pracy własnej, zakończonej testem sprawdzającym online.

Zakres kursu oraz program jest zgody ze standardami prowadzenia mediacji.

Podstawą zaliczenia jest:

 • udział w 3 dniach zajęć na żywo (dopuszczalny 1 dzień nieobecności i uzupełnienie wiedzy poprzez odtworzenie nagrania),
 • praca na zaliczenie (monolog mediatora),
 • przeprowadzenie symulacji mediacji pod okiem trenerki,
 • test sprawdzający wiedzę online,
 • odbycie konsultacji online kończącej kurs.

Szczegółowy program szkolenia Szkoła Mediacji

Moduł 1 Wprowadzenie do mediacji. Zasady mediacji

Dzień 1 – [Forma zajęć: na żywo]

  • Rozstrzyganie i rozwiązywanie konfliktów / sporów
  • Podstawy mediacji: definicja, istota, cele i etapy postępowania mediacyjnego
  • Standardy mediacji, strategie i rodzaje mediacji, korzyści z mediacji
  • Mediator –postawa, rola i kompetencje w zawodzie
  • Zadania mediatora, prawa i obowiązki:
   • profesjonalizm i wiarygodność
   • etyka zawodowa
   • praktyka zawodowa
   • status prawny
   • odpowiedzialność
   • wynagrodzenie
  • Typy mediacji ze względu na przedmiot konfliktu/sporu
  • Zasady mediacji:
   • dobrowolność i akceptowalność
   • poufność
   • niezależność, bezstronność i neutralność mediatora
   • autonomia i równość stron w postępowaniu mediacyjnym
   • wskazania i przeciwwskazania do prowadzenia mediacji
  • Komunikacja w mediacji, zakłócenia i blokady komunikacyjne
  • Efektywna komunikacja: rola i wykorzystanie języka w mediacji, komunikacja werbalna i niewerbalna
  • Techniki i style komunikacyjne
  • Trening technik komunikacyjnych w mediacjach.

Moduł 2 Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów

Dzień 2 – [Forma zajęć: na żywo]

   • Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania konfliktów
   • Dynamika konfliktu, rodzaje konfliktu, diagnoza konfliktu
   • Strategie rozwiązywania konfliktów
   • Zaburzenia percepcji w sytuacjach konfliktowych
   • Teoria konfliktu w tym rozwiązania i pseudorozwiązania konfliktów
   • Umiejętność dokonania analizy i zarządzania konfliktem, w tym uzasadnionego wyboru strategii i metody rozwiązania sporu
   • Symulacje mediacji prowadzona przez trenerkę

Moduł 3 Postępowanie mediacyjne: prawne i organizacyjne aspekty. Trening mediacji

Dzień 3 – [Forma zajęć: na żywo]

 • Przebieg postępowania mediacyjnego
 • Trening umiejętności i technik mediacyjnych:
  • prowadzenie wstępnych spotkań
  • nawiązanie kontaktu ze stronami
  • ustalenie zasad współpracy i zawarcie kontraktu
  • wspieranie stron w mediacji
  • poszukiwanie rozwiązań i konstruowanie porozumień
 • Umiejętności i techniki zarządzania procesem mediacji, w tym między innymi korzystanie ze wspólnych i indywidualnych spotkań
 • Narzędzia mediacyjne
 • Rola stron, pełnomocników i innych uczestników mediacji:
  • podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym zmiany kodyfikacji
  • zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego
  • zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości
  • prowadzenie dokumentacji
 • Wzory dokumentów mediacyjnych
 • Prowadzenie własnej praktyki mediacyjnej
 • Symulacje mediacji prowadzone przez uczestników
 • Umiejętność komediacji/ współmediacja.

Moduł 4 Podstawy prawne mediacji

Dzień 4 -[ Forma zajęć: platforma e-learning i sesja na żywo z trenerką]

 • Podstawy prawne dotyczące mediacji pracowniczych
 • Podstawy prawne mediacji, z uwzględnieniem różnego sposobu wszczęcia
 • Procedury prawne w mediacji
 • Dokumenty sporządzane w trakcie mediacji w szczególności: wniosek o mediację, protokół/ sprawozdanie, wniosek o przedłużenie mediacji, informacja o stanie mediacji
 • Ugoda zawarta przed mediatorem (autorzy ugody, redaktor ugody, procedura zatwierdzenia ugody)
 • Prowadzenie dokumentacji własnej np.: dokumenty finansowo-księgowe, notatki mediatora, statystyki
 • Zasady współpracy w organami wymiaru sprawiedliwości, w szczególności zakres kontaktów w trakcie mediacji, zakres przekazywanych informacji, dostęp do akt sądowych
 • Negocjacje: podstawowe pojęcia: negocjacje pozycyjne, integracyjne, BATNA, WATNA, ZOPA
 • Strategie negocjacyjne i umiejętność zarządzania procesem negocjacji
 • Ograniczenia mediacji: kryterium przydatności, kryterium możliwości prawnej, ocena gotowości stron i zdolności do mediacji
 • Film szkoleniowy
 • Indywidualna sesja na żywo z trenerką, pytania i odpowiedzi, sprawdzenie wiedzy zdobytej samodzielnie (w ciągu miesiąca od rozpoczęcia kursu, po zdaniu testu sprawdzającego online)

W ramach szkolenia otrzymujesz

 • Certyfikat ukończenia szkolenia bazowego mediatorów „Szkoła Mediacji”.
 • Wsparcie po szkoleniu: 2 godziny konsultacji online.
 • Skrypt, materiały do ćwiczeń.
 • Roczny dostęp do platformy e-learningowej.

Wypełnij formularz i weź udział w szkoleniu

Wypełnij formularz i zarezerwuj miejsce na planowanym szkoleniu otwartym. Potwierdzenie zapisu otrzymasz mailem.

Jeśli chcesz zapytać o szczegóły, zaproponować swoje tematy do programu lub porozmawiać o możliwej współpracy, zadzwoń: +48 661328349 lub napisz ewa@o-media.pl

Najbliższe szkolenia

Nie odpowiada Ci wskazany termin? Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę na szkolenia zamknięte lub informację o kolejnych planowanych terminach. kontakt@o-media.pl

Poznaj opinie uczestników szkolenia

Ewa to nie tylko bardzo doświadczony i świetny mediator, a także rewelacyjny nauczyciel. Jestem pod wrażeniem jakości i poziomu prowadzonych przez Ewę szkoleń. Bardzo dużo zajęć warsztatowych, prowadzonych w serdecznej atmosferze i otwartości, wiedza przekazywana w sposób nietuzinkowy, lekki i bardzo przyjemny. Serdecznie polecam!  Laura Mnich

Laura Mnich, radca prawny

Miałem przyjemność uczestniczenia przez kilka dni w Szkole Mediacji Ewy Korniak przygotowującym do prowadzenia  mediacji. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony bardzo wysokim poziomem zajęć oraz praktycznym podejściem do mediacji w formie warsztatów i symulacji. Polecam Ewę każdej osobie która chciałaby zostać mediatorem. Ogromna wiedza i doświadczenie!

Bartek Mnich, informatyk

Polecam kurs „Szkoła Mediacji” wszystkim zainteresowanym zdobyciem lub pogłębieniem wiedzy na temat mediacji. Kurs kompleksowo przygotowuje do pełnienia roli mediatora. Połączenie przekazywanej wiedzy teoretycznej doskonale

Łukasz Pasieka

Profesjonalizm – warsztaty trwały kilka godzin a mnie wydawało się, że minęła godzina. Trenerzy zarażali wszystkich pozytywną energią. Poznałam też ludzi, którzy wnieśli swoją obecnością dużo pozytywnej energii. Życzyłabym sobie tylko i wyłącznie takich
szkoleń. Będę polecać.

Beata Malinowska

Szkolenie bardzo praktyczne, oparte na autentycznych przypadkach. Przedstawienie trudów, które się pojawiają w trakcie pracy mediatora. Ciekawe dla mnie jest odkrycie na szkoleniu tego, że praca mediatora to praca z emocjami i wywiera wpływ na sposób myślenia uczestników. Mediacja może zmienić czyjeś życie.

Ewa Lewandowska

Szkolenie sprawiło, że poczułam zmiany, jakie zaczęły zachodzić we mnie. Zaczęłam patrzeć inaczej na ludzi, widzieć więcej i rozumieć więcej. Trenerki, które są w 100 procentach profesjonalistkami, przekazują wiedzę w sposób czytelny i klarowny. Do każdego uczestnika podchodzą indywidualnie, z sympatią oraz wielkim szacunkiem i zrozumieniem. Pozytywna energia płynąca ze strony trenerów, jak i pozostałych uczestników, dodaje skrzydeł i utwierdza w przekonaniu, że wybrałam dobrą drogę… Pójście na kurs było bardzo dobrym pomysłem.

Daria Kocot