Skip to content Skip to footer

Najbliższe szkolenia

Mediacje cywilne i gospodarcze — opis szkolenia

Rozwiązywanie sporów cywilnych i gospodarczych w drodze mediacji to klasyczne rozwiązanie WIN/WIN, czyli wygrany/wygrany.

Umiejętność prowadzenia negocjacji opartych na współpracy i wspólnych interesach, skupienia się na problemie oraz skutecznej pracy z emocjami stron jest wyjątkowo cenną kompetencją, zwłaszcza dla prawników i menedżerów specjalizujących się w sprawach gospodarczych, jak i mediatorów, chcących się specjalizować w tym obszarze.

Cel szkolenia

Kurs przygotowuje do pełnienia roli mediatora sądowego ze specjalizacją w sprawach cywilnych i gospodarczych. Osoba kończąca szkolenie, dzięki praktycznemu charakterowi zajęć skupionych na sporach cywilnych i gospodarczych, jest gotowa do przeprowadzania mediacji z tego obszaru, zarówno sądowych, jak i na wniosek zainteresowanego uczestnika konfliktu, lub na podstawie umowy obu stron. Wymaga to ukończenia wcześniej kursu bazowego „Szkoła Mediacji” i w przypadku mediacji sądowych, wpisu na listę stałych mediatorów.

Osoby, które z racji wykonywanego zawodu (adwokat, radca prawny, notariusz, syndyk, komornik, właściciel firmy, członek zarządu, menedżer) na co dzień prowadzą negocjacje biznesowe lub rozwiązują sporne sytuacje, szkolenie wyposaża w nowe kompetencje, pozwalające wzbogacić warsztat zawodowy o prowadzenie mediacji na wniosek zainteresowanego uczestnika konfliktu, lub na podstawie umowy obu stron.

Program szkolenia obejmuje zarówno komunikacyjno-negocjacyjne aspekty mediacji, jak i aspekty prawne, dzięki czemu uczestnicy zyskują gotowe wzory dokumentów mediacyjnych w sprawach cywilnych i gospodarczych, przykłady ugód, konsultację online i wsparcie w samodzielnym prowadzeniu mediacji cywilnych i gospodarczych.

Przydatne INFORMACJE

ELEMENTY SZKOLENIA

Masz pytania?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Dla kogo jest to szkolenie?

 • mediatorów po szkoleniu bazowym, którzy chcą specjalizować się w prowadzeniu mediacji cywilnych i gospodarczych
 • adwokatów
 • radców prawnych
 • notariuszy
 • syndyków
 • komorników
 • właścicieli firm
 • członków zarządu
 • prokurentów
 • menedżerów
 • osób zajmujących się restrukturyzacją firm

Czego nauczysz się podczas szkolenia Mediacje cywilne i gospodarcze?

Nauczysz się:

 • jak przeprowadzić diagnozę konfliktu gospodarczego z uwzględnieniem wiedzy z psychologii konfliktów,
 • jak zrozumieć postawę, zachowania i emocje uczestników konfliktu gospodarczego i sprowadzić konflikt ze sfery emocjonalnej do sfery problemu do rozwiązania,
 • jak prowadzić negocjacje biznesowe oparte na współpracy i interesach,
 • jak stosować asertywną komunikację i reagować na próby manipulacji stron,
 • jak przełamać impas w mediacji cywilnej i gospodarczej,
 • jak odkryć manipulację i jak się przed nią bronić,
 • jak zdiagnozować konflikt relacji i co z nim dalej zrobić,
 • jak przeprowadzić proces mediacji krok po kroku,
 • jak sporządzać dokumenty mediacyjne, w tym ugodę, w sprawie cywilnej lub gospodarczej.

Poznasz:

 • techniki docierania do interesów i wspierania stron w podjęciu autonomicznej decyzji,
 • techniki poszerzania perspektywy i problemowego spojrzenia na konflikt,
 • techniki pracy z emocjami, budowania zrozumienia i stopnia zaufania wystarczającego do podpisania ugody,
 • prawne aspekty mediacji cywilnych i gospodarczych oraz sposoby rozpoczęcia wykonywania zawodu mediatora specjalizującego się w tym obszarze.

Zyskasz:

 • gotowe wzory dokumentów i ugód mediacyjnych,
 • wyjątkową atmosferę szkolenia i integrację grupy uczestników,
 • praktyczny charakter zajęć,
 • dostęp do platformy e-learningowej i filmów szkoleniowych,
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia wraz z informacją o programie szkolenia, liczbie godzin, osobach prowadzących szkolenie i wyniku zaliczenia.

Agenda szkolenia

 • 9.00 – 11.00 – MODUŁ 1
 • 11.00 – 11.15 – PRZERWA KAWOWA
 • 11.15 – 12.45 – MODUŁ 2
 • 12.45 – 13.00 – PRZERWA KAWOWA
 • 13.00 – 16.00 – MODUŁ 3

Organizacja szkolenia

 • Szkolenie trwa 3 dni, od godz. 9.00 do 16.00.
 • Odbywa się stacjonarnie lub online [na żywo].
 • Uczestnik część materiału otrzymuje do realizacji za pomocą platformy online (praca własna).
 • Łącznie kurs obejmuje 60 godzin.

Szczegółowy program szkolenia Mediacje cywilne i gospodarcze

Moduł 1
Postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych i gospodarczych –
podstawowe zasady i procedury mediacyjne

 • Specyfika sporów cywilnych i gospodarczych
 • Mediacja gospodarcza: idea, zasady, korzyści
 • Uczestnicy mediacji: mediator, strony, pełnomocnicy i inne osoby uczestniczące, interwenient uboczny
 • Nawiązanie kontaktu ze stronami, ustalenie zasad współpracy i zawarcie kontraktu mediacyjnego w sprawach cywilnych i gospodarczych
 • Rozróżnienie sporu, konfliktu, problemu – diagnoza mediatora, przejście od konfliktu przez spór do problemu
 • Style komunikacji w relacji osoba fizyczna/osoba prawna
 • Techniki komunikacji budujące równowagę stron
 • Specyfika komunikacji w mediacji on-line i pośredniej

Moduł 2
Przebieg postępowania mediacyjnego z podziałem na etapy

 • Metody prowadzenia mediacji (spotkania indywidualne i wspólne)
 • Formy prowadzenia mediacji (bezpośrednia, pośrednia, on-line)
 • Uczestnicy mediacji (mediacja z udziałem samych stron, mediacja z pełnomocnikami, ze stroną i pełnomocnikiem drugiej strony)
 • Modele mediacji: facylitatywny czy ewaluatywny? Elementy modelu transformatywnego i opartego na problemie
 • Struktura postępowania mediacyjnego
 • Rola mediatora – techniki wywierania wpływu przez mediatora
 • Generowanie opcji i poszukiwanie rozwiązań
 • Praca z impasem w mediacji (podejmowanie inicjatywy, współpraca – przynależność, autonomia, uznanie pozycji stron)

Moduł 3
Mediacja gospodarcza jako zarządzanie negocjacjami

 • Symulacja mediacji nr 1: „Znak towarowy”
 • Symulacja mediacji nr 2: „Mediator a negocjator”
 • Rodzaje negocjacji
 • Taktyki i strategie negocjacyjne, techniki negocjacyjne charakterystyczne dla modelu negocjacji pozycyjnych, kooperacyjnych i rzeczowych/problemowych
 • Techniki wywierania wpływu, skuteczna perswazja i manipulacja
 • Style negocjacji i pełnione w nich role; podział ról w grupie negocjacyjnej
 • Psychologiczne mechanizmy powstawania i eskalacji konfliktów w sprawach
  cywilnych i gospodarczych. Ćwiczenia praktyczne
 • Rola emocji w konfliktach gospodarczych
 • Emocje klienta i emocje pełnomocnika: jak sobie z nimi radzić?
 • Diagnoza konfliktu kluczem do sukcesu w gospodarczych

Moduł 4
Aspekty formalne i prawne mediacji cywilnych i gospodarczych

 • Film szkoleniowy z mediacji gospodarczej
 • Definicja sprawy cywilnej z uwzględnieniem prawa własności, kontraktów, dóbr osobistych
 • Definicja sprawy gospodarczej, definicja przedsiębiorcy, formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • Podstawowe pojęcia prawa cywilnego, handlowego, podatkowego:
  • umowy dotyczące mediacji
  • umowa o mediację między stronami
  • umowa o przeprowadzenie mediacji
  • umowa o przeprowadzenie mediacji skierowanej przez sąd
 • Dokumenty mediacyjne:
  • protokół z przebiegu mediacji
  • wnioski stron
  • wnioski mediatora
  • zgoda na mediację skierowaną przez sąd
  • procedury RODO i archiwizacji w mediacji

Moduł 5
Aspekty formalne i prawne mediacji cywilnych i gospodarczych

 • Film szkoleniowy z mediacji gospodarczej
 • Definicja sprawy cywilnej z uwzględnieniem prawa własności, kontraktów, dóbr osobistych
 • Definicja sprawy gospodarczej, definicja przedsiębiorcy, formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • Podstawowe pojęcia prawa cywilnego, handlowego, podatkowego
 • Umowy dotyczące mediacji
  • umowa o mediację między stronami
  • umowa o przeprowadzenie mediacji
  • umowa o przeprowadzenie mediacji skierowanej przez sąd
 • Dokumenty mediacyjne:
  • protokół z przebiegu mediacji
  • wnioski stron
  • wnioski mediatora
  • zgoda na mediację skierowaną przez sąd
  • procedury RODO i archiwizacji w mediacji

W ramach szkolenia otrzymujesz

 • Certyfikat ukończenia szkolenia “Mediacje cywilne i gospodarcze”.
 • Wsparcie po szkoleniu: 2 godziny konsultacji online.
 • Skrypt, materiały do ćwiczeń.
 • Roczny dostęp do platformy e-learningowej.

Wypełnij formularz i weź udział w szkoleniu

Wypełnij formularz i zarezerwuj miejsce na planowanym szkoleniu otwartym. Potwierdzenie zapisu otrzymasz mailem.

Jeśli chcesz zapytać o szczegóły, zaproponować swoje tematy do programu lub porozmawiać o możliwej współpracy, zadzwoń: +48 661328349 lub napisz ewa@o-media.pl

Najbliższe szkolenia

Nie odpowiada Ci wskazany termin? Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę na szkolenia zamknięte lub informację o kolejnych planowanych terminach. kontakt@o-media.pl

Poznaj opinie uczestników szkolenia

„Zaświadczam, iż Pani dr Ewa Kosowska-Korniak przeprowadził/a samodzielnie metodami aktywizującymi 128 h szkoleniowych dla uczestników projektu „Utworzenie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu”  przy Opolskiej Izbie Gospodarczej, w formie ośmiu dwudniowych szkoleń, w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza, Edukacja, Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia obejmowały następującą  tematykę: „Mediacja w sporach cywilnych i gospodarczych”, uczestnicy to prokuratorzy, sędziowie, kuratorzy sądowi, pracownicy wymiaru sprawiedliwości oraz mediatorzy sądowi, łącznie blisko 160 uczestników.

Umiejętności trenerskie Pani Ewy Kosowskiej-Korniak zostały ocenione bardzo wysoko przez uczestników szkolenia. W ankietach ewaluacyjnych uczestnicy podkreślali profesjonalizm, doskonałe, przygotowanie merytoryczne, perfekcyjny sposób prowadzenia i omawiania ćwiczeń, jak również przystępność przekazywanych informacji i stworzenie wyjątkowej atmosfery na szkoleniu, sprzyjającej nabywaniu nowych umiejętności i kompetencji”.

Henryk Galwas, Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej

ZOBACZ TAKŻE

Inne szkolenia O-Media

Mediacje pracownicze sądowe

Mediacje rówieśnicze

Mediacje rodzinne

Mediacje w sprawach karnych i o wykroczenia