wczytywanie strony

MEDIACJE CYWILNE I GOSPODARCZE

Temat szkolenia:

MEDIACJE CYWILNE I GOSPODARCZE

MEDIACJE CYWILNE I GOSPODARCZE – MEDIACJE W BIZNESIE: SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA MEDIATORÓW, PRAWNIKÓW, MENEDŻERÓW

Czas trwania:

2 DNI

Przedział szkolenia:

20 GODZ.

ZAPRASZAMY DO
UCZESTNICTWA
W SPECJALISTYCZNYM,
PROFESJONALNIE
PROWADZONYM
SZKOLENIU Z TEMATYKI
MEDIACJI CYWILNYCH
I GOSPODARCZYCH,
ADRESOWANYM
DO OSÓB, KTÓRE
UKOŃCZYŁY
SZKOLENIE LUB KURS
PODSTAWOWY Z
MEDIACJI I CHCIAŁY
ZDOBYĆ PRAKTYCZNE
PRZYGOTOWANIE
DO PROWADZENIA
MEDIACJI
GOSPODARCZYCH
ORAZ DO PRAWNIKÓW,
MENEDŻERÓW, KTÓRZY
CHCĄ PODWYŻSZYĆ
SWOJE KOMPETENCJE
ZAWODOWE.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego planowania i przeprowadzania pełnego procesu mediacji w sprawach gospodarczych zarówno w postępowaniach sądowych, jak
i pozasądowych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Dzięki szkoleniu uczestnik zdobędzie nie tylko wiedzę, ale przede
wszystkim praktyczne umiejętności umożliwiające prawidłowe
przygotowanie się do mediacji cywilnej i gospodarczej, skuteczne jej
przeprowadzenie, jak również właściwe zredagowanie ugody w każdej
kwestii będącej przedmiotem mediacji gospodarczej.

Uczestnik:
- poznaje specyfikę konfliktów gospodarczych
- dokonuje analizy konfliktu
- rozpoznaje przedmiot sporu oraz stanowiska i oczekiwania stron
- potrafi dokonać oceny, czy nie ma przeciwskazań do zastosowania mediacji
- jest przygotowany do motywowania i wspierania stron
w poszukiwaniu rozwiązań
- stosuje techniki zarządzania emocjami
- stosuje techniki negocjacyjne
- sporządza dokumenty mediacyjne
- ustala zasady przestrzegania osiągniętego porozumienia.

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA:

Blisko 80 procent zajęć to trening umiejętności mediacyjnych:
ćwiczenia i symulacje mediacji cywilnych i gospodarczych. Szkolenie
ma charakter praktyczny, warsztatowy, symulacyjny, opierający
się na wielu konkretnych przypadkach z długoletniej praktyki
zawodowej prowadzących i ich pracy w zwodzie mediatora. Szkolenia
są prowadzone z wykorzystaniem procesu grupowego, w małych
grupach.


PROGRAM SZKOLENIA

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ I
Postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych i gospodarczych -
podstawowe zasady i procedury mediacyjne

• Specyfika sporów cywilnych i gospodarczych
• Metody ADR, negocjacje, mediacja i koncyliacja, formy mieszane
• Różnice pomiędzy mediacją, postępowaniem sądowym, a arbitrażem
• Mediacja gospodarcza: idea, zasady, korzyści
• Nawiązanie kontaktu ze stronami, ustalenie zasad współpracy i zawarcie kontraktu
mediacyjnego w sprawach cywilnych i gospodarczych
• Przebieg postępowania mediacyjnego z podziałem na etapy

 

MODUŁ II
Kwestie prawne w mediacjach cywilnych i gospodarczych

• Rola pełnomocników w mediacji
• Generowanie opcji i poszukiwanie rozwiązań
• Ugoda w mediacji gospodarczej i jej skutki
• Sporządzenie porozumienia końcowego i dokumentów mediacyjnych
• Dobre praktyki w kontaktach z pełnomocnikiem i sądem, zasady etyki
• Prawa i obowiązki mediatora w sprawach cywilnych i gospodarczych
• Praktyczne ćwiczenie mediacji cywilnych i gospodarczych

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ III
Mediacja gospodarcza jako zarządzanie negocjacjami

• Symulacja mediacji „Znak towarowy”
• Mediator a negocjator – ćwiczenie w trójkach
• Rodzaje negocjacji
• Pojęcie stanowisk, interesów, potrzeb
• Negocjacje oparte na interesach
• Fazy negocjacji, zbieranie informacji, przedkładanie ofert
• Korzyści z mediacji dla przedsiębiorców

 

MODUŁ IV
Psychologiczne mechanizmy powstawania i eskalacji konfliktów w sprawach
cywilnych i gospodarczych. Ćwiczenia praktyczne

• Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach konfliktu
• Rola emocji w konfliktach gospodarczych
• Emocje klienta i emocje pełnomocnika: jak sobie z nimi radzić?
• Diagnoza konfliktu kluczem do sukcesu w mediacjach gospodarczych
• Praktyczne ćwiczenie mediacji cywilnej i gospodarczej.

AGENDA

TRENER

GRAŻYNA GÓRSKA
Mediatorka sądowa, prawnik. Zajmuje się zawodowo
mediacjami od ponad ośmiu lat. Prowadzi szkolenia
podstawowe oraz specjalistyczne z mediacji sądowych
i pozasądowych, rodzinnych, gospodarczych, konstruowania
ugód, jest trenerem mediacji VCC. Egzaminator Instytucji
Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji
sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” VCC
Mediator stały przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu,
Opolu, Świdnicy i Sieradzu, założycielka i Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych, właścicielka Kancelarii
Mediacyjnej i Prawnej w Oławie, Mediator w Ośrodku Mediacji
przy Okręgowej Izbie Radców prawnych we Wrocławiu.
Organizatorka Oławskich Konferencji Mediacyjnych. Jako
prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi
podmiotów gospodarczych posiada znajomość przepisów
prawnych, realiów prowadzenia działalności gospodarczej,
umiejętność redagowania ugód mediacyjnych w każdej
dziedzinie prawa oraz współpracy z profesjonalnymi
pełnomocnikami

TRENER

DR EWA KOSOWSKA-KORNIAK
Mediatorka sądowa, dr prawa, trener Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego, dyrektor Centrum Arbitrażu i Mediacji w
Opolu, działającego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej, ekspert
merytoryczny Fundacji VCC w zakresie mediacji w sprawach
cywilnych oraz mediacji w sprawach gospodarczych, biorący
udział w opracowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości
kwalifikacji rynkowych „Prowadzenie mediacji sądowych
i pozasądowych, egzaminator Instytucji Certyfikującej
kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych
i pozasądowych w sprawach cywilnych” VCC. Mediator
stały Sądu Okręgowego w Opolu, trener I stopnia Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego, dr prawa. Kierownik
studiów podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe”
w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, ekspert WSB Opole ds.
mediacji, specjalista ds. szkoleń, wiceprezes ds. mediacji Sądu
Arbitrażowego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

* Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.
* Skorzystaj z 20% RABATU 7 DNI - zapisz się 7 dni przed szkoleniem. Rabat naliczy się automatycznie.
* Posiadasz EXTRA KOD RABATOWY dla Twojej grupy zawodowej? Wpisz go, rabat naliczy się automatycznie.
* Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień rabatowych uczestnika. W razie i negatywnej weryfikacji konieczna będzie dopłata.

Uwaga! Rabaty nie sumują się, możesz skorzystać z jednego rabatu.

KONTAKT

KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH:
Ewa Kosowska-Korniak
tel. 661-328-349


WSPARCIE TECHNICZNE:
Kamil Dziechciński
tel. 604 432 801