wczytywanie strony

Temat szkolenia:

Szkoła Mediacji

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DAJĄCE 40 GODZ. UPRAWNIENIA DO ZAWODU MEDIATORA

Termin szkolenia:

22 / 08 / 2020

Czas trwania:

4 DNI 40 GODZ.

Przedział szkolenia:


ZAPRASZAMY DO
UCZESTNICTWA
W AUTORSKIM
KURSIE,
UMOŻLIWIAJĄCYM
ZDOBYCIE ZAWODU
MEDIATORA,
PROWADZONYM
PRZEZ
DOŚWIADCZONE
MEDIATORKI I
TRENERKI MEDIACJI

Cel szkolenia:

Szkolenie przygotowuje uczestnika do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności z konstruktywnej komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, radzenia sobie z emocjami, asertywności, negocjacji.
Firma O-Media i prowadzony przez nią Kurs Szkoła Mediacji posiada akredytację Kuratora Oświaty w Opolu jako placówka kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Firma O-Media dr Ewa Kosowska-Korniak przeszła także pozytywnie proces akredytacji i uzyskała status Akademii Edukacyjnej VCC (oraz Partnera Egzaminacyjnego VCC).
Program kursu „Szkoła Mediacji” jest zgodny z najnowszymi wymaganiami wobec mediatorów, tj. kwalifikacją rynkową „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”, włączoną Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1198) oraz ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.
Kurs stanowi dobre przygotowanie do ubiegania się o zdobycie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” lub „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych”.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

• charakter warsztatowy wszystkich zajęć,
• nauka poprzez symulacje, ćwiczenia, pracę, analizę konkretnych przykładów
z praktyki
• prowadzenie symulacji mediacji przez trenera
• pokazywanie własnego warsztatu pracy
• wyjątkowa atmosfera szkolenia i integracja grupy uczestników
• profesjonalnie przygotowane i obszerne skrypty dla uczestników
• praktyczny charakter zajęć
• udział w licznych symulacjach mediacji
• szkolenie to cztery dni treningu z udziałem dwóch doświadczonych mediatorek i trenerek, które chętnie dzielą się swoim doświadczeniem mediacyjnym i prowadzą uważną obserwację podczas treningów, przekazując informację zwrotną.

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA:

Warsztatowo – treningowe: mini-wykłady, scenki „superwizowane”, symulacje mediacji, testy i autotesty, informacja zwrotna podczas symulacji mediacji, analiza indywidualnego przypadku.
Każdego dnia mediujemy, ćwiczymy w parach, szlifujemy warsztat, uzupełniając wiedzę teoretyczną według proporcji praktyki i teorii 80/20.
Dobry mediator zna techniki mediacji, psychologię konfliktu i przepisy prawa, ale przede wszystkim zna samego siebie, dzięki czemu może pomagać innym. Łączy interdyscyplinarną wiedzę z miękkimi umiejętnościami, a te można ćwiczyć tylko podczas symulacji mediacji, czyli w praktycznych zadaniach wykonywanych w grupie.
Dzięki integracji grupy, wspólnym posiłkom i rozmowom, uczestnicy przyswajają wiedzę szybciej i znacznie efektywniej niż w pracy samodzielnej. Uzupełnieniem szkolenia jest praca własna po zajęciach, w formie zadania domowego i powtórki materiału. Szkolenie kończy się pisemnym testem.


PROGRAM SZKOLENIA

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ I

Wprowadzenie do mediacji. Komunikacja w mediacji
• Definicja, istota i zasady mediacji
• Komunikacja w mediacji, zakłócenia i blokady komunikacyjne
• Style komunikacyjne
• Trening technik komunikacyjnych w mediacjach
• Mediator – rola i kompetencje w zawodzie
• Zadania mediatora, prawa i obowiązki.
• Wprowadzenie do postępowania mediacyjnego
• Przebieg postępowania mediacyjnego
• Monolog mediatora
• Symulacja mediacji z udziałem trenera

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ II
Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiazywania konfliktów.
Trening mediacji

• Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania konfliktów
• Dynamika konfliktu
• Rodzaje konfliktu
• Diagnoza konfliktu
• Interwencje w konflikt
• Strategie rozwiązywania konfliktów
• Zaburzenia percepcji w sytuacjach konfliktowych
• Docieranie do potrzeb
• Różnice między stanowiskiem a interesem
• Symulacje mediacji

TRZECI DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ III
Prawne i organizacyjne aspekty mediacji. Trening mediacji

• Przebieg postępowania mediacyjnego
- Zasady mediacji
- Etapy mediacji
• Trening umiejętności i technik mediacyjnych:
- prowadzenie wstępnych spotkań
- nawiązanie kontaktu ze stronami, ustalenie zasad współpracy i zawarcie kontraktu
- wspieranie stron w mediacji
- poszukiwanie rozwiązań i konstruowanie porozumień
• Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym zmiany kodyfikacji
- Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego
- Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości
- Prowadzenie dokumentacji
• Wzory dokumentów mediacyjnych
• Prowadzenie własnej praktyki mediacyjnej
• Symulacje mediacji

CZWARTY DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ IV
Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji

• Trening umiejętności i technik negocjacyjnych
- Zasady negocjacji opartych na współpracy
- Etapy i style negocjacji
- Taktyki negocjacyjne
- BATNA, WATNA
- przełamywanie impasu w mediacjach i negocjacjach
• Zagadnienia etyki zawodowej mediatora
• Standardy pracy mediatora
• Międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego
• Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie – sprawy karne i cywilne
(rodzinne i gospodarcze), konflikty sąsiedzkie i w społecznościach lokalnych, spory
zbiorowe itp.
• Symulacje mediacji

AGENDA

9.00-11.15– MODUŁ I

11.15.-11.30 – PRZERWAKAWOWA
11.30 – 13.00 – MODUŁ II
13.00-13.45 – LUNCH
13.45-17.30 – MODUŁ III PRACA WŁASNA - 1 GODZ. (ZADANIE DOMOWE)

TRENERZY
DR EWA KOSOWSKA-KORNIAK


Pasjonatka mediacji, dobrej rozmowy, uważności na drugiego
człowieka. Jej celem jest inspirowanie innych do pracy nad
sobą i swoimi relacjami z otoczeniem. Doświadczona trenerka
mediacji z rekomendacją trenerską I stopnia Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego. Dr nauk prawnych, Mediator
stały Sądu Okręgowego w Opolu, wykładowca akademicki,
kierownik studiów podyplomowych „Mediacje sądowe
i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu i we
Wrocławiu. Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu
i Mediacji w Opolu. Trener mediacji VCC. Właścicielka Instytutu
Komunikacji O-Media. Ekspert merytoryczny Fundacji VCC
w zakresie mediacji w sprawach cywilnych oraz mediacji
w sprawach gospodarczych, biorący udział w opracowaniu
przez Ministerstwo Sprawiedliwości kwalifikacji rynkowych
„Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych, egzaminator
Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie
mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”
VCC.

GRAŻYNA GÓRSKA


Doświadczona mediator w sprawach cywilnych, gospodarczych,
pracowniczych i rodzinnych z wieloletnim doświadczeniem,
trener mediacji VCC, założycielka i Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych, wykładowca
akademicki, mediator w Wojewódzkim Centrum Arbitrażu
i Mediacji w Opolu. Popularyzatorka mediacji pomysłodawczyni
i organizatorka Oławskiej Konferencji Mediacyjnej.sem według
metodyki Quick Response Manufacturing.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

TERMIN

22 / 08 / 2020

CENA zł (brutto)

1722 *

KONTAKT

Dorota Michniewicz-Rybarz
Dyrektor ds. szkoleń
Tel. 608 482 020

  Zobacz więcej:

   


  Kalendarz szkoleń

  Chcesz poznać terminy najbliższych szkoleń online. Wszystkie wydarzenia są publikowane z wyprzedzeniem. Informacje znajdziesz także na profilu O-media na Facebooku.

  +48 608 48 20 20  Masz pytania?