Skip to content Skip to footer

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług świadczonych przez firmę O-media dr Ewa Kosowska-Korniak na rzecz Użytkowników.

Definicje Terminy użyte w regulaminie oznaczają odpowiednio:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług O-media dr Ewa Kosowska-Korniak wpisana do CEIDG NIP 7541508601, REGON 369002964, nr konta: mBank 02 1140 2004 0000 3902 7731 5902, będąca właścicielem i administratorem warsztatów online.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych przez O-media dr Ewa Kosowska-Korniak;
 3. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy O-media dr Ewa Kosowska-Korniak, a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem.
 4. Usługi – nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez O-media dr Ewa Kosowska-Korniak na rzecz Użytkowników na mocy Umowy, w postaci warsztatów multimedialnych on-line.
 5. Abonament – opłata za korzystanie z wybranej przez Użytkownika usługi.
 6. Licencja – czas na który Użytkownik otrzymuje dostęp i może korzystać z wybranej przez siebie usługi, po wniesieniu określonej opłaty.

Warunki świadczenia usług

 1. Dla korzystania z Usług konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej
 • dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron www oraz aktywne połączenie z siecią
 • Internet o przepustowości nie mniejszej niż 1MB/s
 • system operacyjny Microsoft w wersji Windows XP lub nowszej
 • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej albo Firefox w wersji 4 lub nowszej,
 • włączona akceptacja plików Cookie oraz obsługa skryptów Java Script;
 • oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.
 1. Korzystanie z usług możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w urządzeniach innych niż wskazane systemów operacyjnych lub przeglądarek internetowych, jednakże ze względów technologicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z usług za co odpowiedzialność O-media dr Ewa Kosowska-Korniak jest wyłączona.
 2. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba, która:
 • wypełniła formularz rejestracyjny, zdefiniowała niepowtarzalną nazwę Użytkownika oraz hasło dostępu i wskazała adres aktywnego konta poczty elektronicznej, którego używa do korespondencji. Konto Użytkownika jest aktywne od momentu zaksięgowania wpłaty. Licencja – czas dostępu do warsztatów jest liczony od momentu pierwszego zalogowania się Użytkownika do nich. Informacja o tym, jak i dacie wygaśnięcia licencji jest przesyłana Użytkownikowi na podany przy rejestracji adres e-mail.
 • zaakceptowała niniejszy Regulamin oraz opłaciła Usługę
 1. Usługi świadczone przez O-media dr Ewa Kosowska-Korniak przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług wyłącznie zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Użytkownikowi nie wolno upubliczniać materiałów lub informacji, do których O-media dr Ewa Kosowska-Korniak przysługują majątkowe prawa autorskie.
 4. Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) prawo do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem są odpłatne usługi O-media dr Ewa Kosowska-Korniak ze względu na fakt, iż za zgodą Użytkownika świadczenie tych usług przez O-media dr Ewa Kosowska-Korniak następuje przed upływem 10 (dziesięciu) dni od daty zawarcia Umowy, a świadczenia dokonane przez O-media dr Ewa Kosowska-Korniak w wykonaniu Umowy nie mogą zostać zwrócone z uwagi na ich charakter.
 5. O-media dr Ewa Kosowska-Korniak oświadcza, iż udziela Użytkownikowi, ograniczonej w czasie okresem ważności Abonamentu, licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach usług wyłącznie jednak na użytek własny Użytkownika związany bezpośrednio z korzystaniem z usług. Mogą one być wyłącznie w tym celu: wyświetlane na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania z usług, zapisywane w pamięci takiego urządzenia, zapisywane na dowolnych nośnikach pamięci elektronicznej oraz drukowane w 1 (jednym) egzemplarzu.
 6. Ważność licencji (czas dostępu do warsztatów) liczona jest w dniach, począwszy od daty pierwszego zalogowania się Użytkownika do danych warsztatów – do ostatniego dnia okresu obowiązywania danej licencji włącznie (do tej samej godziny, w której nastąpiło pierwsze logowanie).
 7. Ceny Abonamentów wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).
 8. Abonament można wykupić wyłącznie przedpłacając odpowiednią kwotę pieniędzy w jeden ze sposobów proponowanych Użytkownikowi przez operatora płatności, którym jest Przelewy24
 9. O-media dr Ewa Kosowska-Korniak zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów, dostęp do warsztatów może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność O-media dr Ewa Kosowska-Korniak wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże firma zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub/i najkrócej.

Polityka prywatności

 1. Użytkownik oświadcza, iż przez przystąpienie do korzystania z usług O-media dr Ewa Kosowska-Korniak wyraża zgodę na przetwarzanie zarówno w danym momencie jak i w przyszłości jego danych osobowych w celu otrzymywania od O-media dr Ewa Kosowska-Korniak informacji związanych z zakupem kursów, a także w celach marketingowych – otrzymywanie informacji handlowej od O-media dr Ewa Kosowska-Korniak i jej partnerów biznesowych.
 2. O-media dr Ewa Kosowska-Korniak oświadcza, iż:
 • przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne,
 • podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, zaś Użytkownik ma prawo dostępu do nich i poprawiania ich.
 • przechowuje dane wprowadzone przez Użytkownika podczas użytkowania warsztatów w trakcie trwania licencji oraz przez 30 dni po jej wygaśnięciu. Jeżeli Użytkownik nie przedłuży w tym okresie licencji na kolejny okres, dane umieszczone przez niego w programie podlegają usunięciu i nie mogą zostać przywrócone.
 1. O-media dr Ewa Kosowska-Korniak stosuje pliki „cookies”, co pozwala dostosować świadczenie usług do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z usług. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza zgodę na stosowanie plików „cookies” zgodnie z ustawieniami przeglądarki Użytkownika.

Płatności Operatorem płatności elektronicznych jest spółka PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym.

Zablokowanie lub usunięcie konta oraz reklamacje i zwroty

 1. O-media dr Ewa Kosowska-Korniak zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż może czasowo lub całkowicie zablokować korzystanie przez Użytkownika z usług lub usunąć konto Użytkownika, jeżeli Użytkownik używa usług lub materiałów w sposób naruszający Regulamin, co nie zwalnia Użytkownika z zapłaty przedpłaconego wynagrodzenia stanowiącego zryczałtowaną cenę danego Abonamentu.
 2. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usługi i usunąć swoje dane, poprzez pisemne zgłoszenie na adres: O-media dr Ewa Kosowska-Korniak kontakt@o-media.pl
 3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie konta Użytkownika powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.
 4. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie lub usunięcie zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko O-media dr Ewa Kosowska-Korniak o odszkodowanie, dla podkreślenia czego zrzeka się wszelkich takich roszczeń.
 5. Reklamacje w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług, muszą być składane w formie pisemnej na adres: kontakt@o-media.pl
 6. Reklamacje, w związku ze złożeniem których Użytkownik żąda zwrotu części lub całości Abonamentu, muszą być składane w formie pisemnej na adres: kontakt@o-media.pl
 7. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Zostanie ona rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji.
 8. Reklamacje z powodu wolnego działania Usługi, które jest spowodowane łączem internetowym o przepustowości mniejszej niż określone w wymogach technicznych niniejszego Regulaminu, nie będą rozpatrywane.
 9. Licencja warsztatów (czas dostępu) jest sprzedawana na określony czas o czym informujemy w momencie zakupu. Reklamacje oraz prośby o bezpłatne przedłużenie/ponowne aktywowanie licencji warsztatów motywowane indywidualnymi przypadkami losowymi, występującymi po stronie Użytkownika warsztatów (np. brak czasu, choroba, brak dostępu do Internetu, awaria komputera, wyjazd, itp.) nie będą rozpatrywane.

Postanowienia końcowe

 1. O-media dr Ewa Kosowska-Korniak zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich na stronie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług O-media dr Ewa Kosowska-Korniak rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby w drodze mediacji, a w razie jej bezskuteczności – przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny.