wczytywanie strony
 
ul. Pomorska 3/9, 45-321 Opole
+48 609 825 055
kontakt@o-media.pl

szkoła mediacji

Strona główna szkoła mediacji

Temat szkolenia:

szkoła mediacji

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DAJĄCE UPRAWNIENIA DO ZAWODU MEDIATORA

Przedział szkolenia:

40 GODZ. (4 DNI)

Cena szkolenia:

1899 (zł)

ZAPRASZAMY DO
UCZESTNICTWA
W AUTORSKIM
KURSIE,
UMOŻLIWIAJĄCYM
ZDOBYCIE ZAWODU
MEDIATORA,
PROWADZONYM
PRZEZ
DOŚWIADCZONE
MEDIATORKI I
TRENERKI MEDIACJI.

Cel szkolenia:

Szkolenie przygotowuje uczestnika do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie
wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności
z konstruktywnej komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu,
radzenia sobie z emocjami, asertywności, negocjacji.

Firma O-Media i prowadzony przez nią Kurs Szkoła Mediacji posiada akredytację
Kuratora Oświaty w Opolu jako placówka kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych. Firma O-Media dr Ewa Kosowska-Korniak przeszła także pozytywnie
proces akredytacji i uzyskała status Akademii Edukacyjnej VCC (oraz Partnera
Egzaminacyjnego VCC).

Program kursu „Szkoła Mediacji” jest zgodny z najnowszymi wymaganiami
wobec mediatorów, tj. kwalifikacją rynkową „Prowadzenie mediacji sądowych
i pozasądowych w sprawach cywilnych”
, włączoną Obwieszczeniem Ministra
Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1198) oraz ze
Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do
spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze
Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

Kurs stanowi dobre przygotowanie do ubiegania się o zdobycie kwalifikacji
rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”
lub „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych”.

KORZYŚCI:

• charakter warsztatowy wszystkich zajęć,
• nauka poprzez symulacje, ćwiczenia, pracę, analizę konkretnych przykładów z praktyki
• prowadzenie symulacji mediacji przez trenera
• pokazywanie własnego warsztatu pracy
• wyjątkowa atmosfera szkolenia i integracja grupy uczestników
• profesjonalnie przygotowane i obszerne skrypty dla uczestników
• praktyczny charakter zajęć
• udział w licznych symulacjach mediacji
• szkolenie to cztery dni treningu z udziałem dwóch doświadczonych mediatorek i trenerek,
które chętnie dzielą się swoim doświadczeniem mediacyjnym
i prowadzą uważną obserwację podczas treningów, przekazując informację zwrotną.

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA:

Warsztatowo – treningowe: mini-wykłady, scenki „superwizowane”, symulacje
mediacji, testy i autotesty, informacja zwrotna podczas symulacji mediacji, analiza
indywidualnego przypadku. 

Każdego dnia mediujemy, ćwiczymy w parach, szlifujemy warsztat, uzupełniając
wiedzę teoretyczną według proporcji praktyki i teorii 80/20.

Dobry mediator zna techniki mediacji, psychologię konfliktu i przepisy prawa, ale
przede wszystkim zna samego siebie, dzięki czemu może pomagać innym.

Łączy interdyscyplinarną wiedzę z miękkimi umiejętnościami, a te można ćwiczyć tylko
podczas symulacji mediacji, czyli w praktycznych zadaniach wykonywanych w grupie.
 

Dzięki integracji grupy, wspólnym posiłkom i rozmowom, uczestnicy przyswajają
wiedzę szybciej i znacznie efektywniej niż w pracy samodzielnej. Uzupełnieniem
szkolenia jest praca własna po zajęciach, w formie zadania domowego i powtórki
materiału. Szkolenie kończy się pisemnym testem.


PROGRAM SZKOLENIA

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ I
Wprowadzenie do mediacji. Komunikacja w mediacji.

• Definicja, istota i zasady mediacji
• Komunikacja w mediacji, zakłócenia i blokady komunikacyjne
• Style komunikacyjne
• Trening technik komunikacyjnych w mediacjach
• Mediator – rola i kompetencje w zawodzie
• Zadania mediatora, prawa i obowiązki.
• Wprowadzenie do postępowania mediacyjnego
• Przebieg postępowania mediacyjnego
• Monolog mediatora
• Symulacja mediacji z udziałem trenera

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ II
Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiazywania konfliktów.
Trening mediacji.
• Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania konfliktów
• Dynamika konfliktu
• Rodzaje konfliktu
• Diagnoza konfliktu
• Interwencje w konflikt
• Strategie rozwiązywania konfliktów
• Zaburzenia percepcji w sytuacjach konfliktowych
• Docieranie do potrzeb
• Różnice między stanowiskiem a interesem
• Symulacje mediacji

TRZECI DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ III
Prawne i organizacyjne aspekty mediacji. Trening mediacji.

• Przebieg postępowania mediacyjnego
- Zasady mediacji
- Etapy mediacji
• Trening umiejętności i technik mediacyjnych:
- prowadzenie wstępnych spotkań
- nawiązanie kontaktu ze stronami, ustalenie zasad współpracy i zawarcie kontraktu
- wspieranie stron w mediacji
- poszukiwanie rozwiązań i konstruowanie porozumień
• Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym zmiany kodyfikacji
- Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego
- Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości
- Prowadzenie dokumentacji
• Wzory dokumentów mediacyjnych
• Prowadzenie własnej praktyki mediacyjnej
• Symulacje mediacji

CZWARTY DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ IV
Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji.

• Trening umiejętności i technik negocjacyjnych
- Zasady negocjacji opartych na współpracy
- Etapy i style negocjacji
- Taktyki negocjacyjne
- BATNA, WATNA
- przełamywanie impasu w mediacjach i negocjacjach
• Zagadnienia etyki zawodowej mediatora
• Standardy pracy mediatora
• Międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego
• Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie – sprawy karne i cywilne
(rodzinne i gospodarcze), konflikty sąsiedzkie i w społecznościach lokalnych, spory
zbiorowe itp.
• Symulacje mediacji

AGENDA

AGENDA
9.00-11.15– MODUŁ I
11.15.-11.30 – PRZERWA KAWOWA
11.30 – 13.00 – MODUŁ II
13.00-13.45 – LUNCH
13.45-17.30 – MODUŁ III
PRACA WŁASNA - 1 GODZ.
(ZADANIE DOMOWE)

TRENER

DR EWA KOSOWSKA-KORNIAK

Pasjonatka mediacji, dobrej rozmowy, uważności na drugiego
człowieka. Jej celem jest inspirowanie innych do pracy nad
sobą i swoimi relacjami z otoczeniem. Doświadczona trenerka
mediacji z rekomendacją trenerską I stopnia Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego. Dr nauk prawnych, Mediator
stały Sądu Okręgowego w Opolu, wykładowca akademicki,
kierownik studiów podyplomowych „Mediacje sądowe
i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu i we
Wrocławiu. Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu
i Mediacji w Opolu. Trener mediacji VCC. Właścicielka Instytutu
Komunikacji O-Media. Ekspert merytoryczny Fundacji VCC
w zakresie mediacji w sprawach cywilnych oraz mediacji
w sprawach gospodarczych, biorący udział w opracowaniu
przez Ministerstwo Sprawiedliwości kwalifikacji rynkowych
„Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych, egzaminator
Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie
mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”
VCC.

TRENER

GRAŻYNA GÓRSKA

Jej pasją są mediacje, którymi zajmuje się zawodowo od
ponad siedmiu lat. Prowadzi szkolenia podstawowe oraz
specjalistyczne z mediacji sądowych i pozasądowych,
rodzinnych, gospodarczych, konstruowania ugód, jest trenerem
mediacji VCC. Egzaminator Instytucji Certyfikującej kwalifikacje
rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych
w sprawach cywilnych” VCC Mediator stały przy Sądzie
Okręgowym we Wrocławiu, Opolu, Świdnicy i Sieradzu,
założycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów
Cywilnych, właścicielka Kancelarii Mediacyjnej i Prawnej
w Oławie, Mediator w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie
Radców prawnych we Wrocławiu. Organizatorka Oławskich
Konferencji Mediacyjnych. Jako prawnik z wieloletnim
doświadczeniem w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych
posiada znajomość przepisów prawnych, realiów prowadzenia
działalności gospodarczej, umiejętność redagowania ugód
mediacyjnych w każdej dziedzinie prawa oraz współpracy
z profesjonalnymi pełnomocnikami.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

KONTAKT

KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH:
Ewa Kosowska-Korniak
tel. 661-328-349


WSPARCIE TECHNICZNE:
Kamil Dziechciński
tel. 604 432 801