wczytywanie strony
 
ul. Pomorska 3/9, 45-321 Opole
+48 609 825 055
kontakt@o-media.pl

MEDIACJE SZKOLNE I RÓWIEŚNICZE ONLINE

Temat szkolenia:

Osoba kończąca szkolenie, dzięki praktycznemu charakterowi zajęć, jest gotowa do planowania i przeprowadzania pełnego procesu mediacji w szkole.

Przedział szkolenia:

(40 GODZ.)

Cena szkolenia:

1899,00 (zł)

ZAPRASZAMY DO
UCZESTNICTWA
W SPECJALISTYCZNYM,
PROFESJONALNIE
PROWADZONYM
SZKOLENIU Z TEMATYKI
MEDIACJI SZKOLNYCH
I RÓWIEŚNICZYCH,
ADRESOWANYM
DO OSÓB, KTÓRE
UKOŃCZYŁY SZKOŁĘ
MEDIACJI LUB
PROWADZONE W INNEJ
FORMIE SZKOLENIE
PODSTAWOWE Z
ZAKRESU MEDIACJI
LUB POSIADAJĄCYCH
PODSTAWOWĄ WIEDZĘ
Z ZAKRESU MEDIACJI,
PRAGNĄCYCH
PODNIEŚĆ SWOJE
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE,
POPRZEZ UZYSKANIE
PRAKTYCZNEGO
PRZYGOTOWANIA
DO PROWADZENIA
MEDIACJI SZKOLNYCH
I RÓWIEŚNICZYCH.

Cel szkolenia:

Osoba kończąca szkolenie, dzięki praktycznemu charakterowi zajęć, jest gotowa do planowania i przeprowadzania pełnego procesu mediacji w szkole.

Może pełnić rolę mediatora szkolnego oraz opiekuna Szkolnego Koła Mediacji Rówieśniczych, poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji rówieśniczych, w szczególności z konstruktywnej komunikacji interpersonalnej z młodzieżą, psychologii konfliktu w szkole, radzenia sobie z emocjami, asertywności, negocjacji oraz umiejętności postępowania z trudnym rodzicem.

Wzbogaceniem programu szkolenia jest praktyczne pokazanie symulacji mediacji rówieśniczych i procesu budowania zrozumienia między jednostkami i grupami.

Dyrektorzy szkół, pracownicy wydziałów oświaty i kuratorium oświaty, nauczyciele, pedagodzy szkolni, psychologowie, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze służby więziennej, mediatorzy po kursie podstawowym, chcący się specjalizować w sprawach konfliktów rówieśniczych.

PROFIL UCZESTNIKÓW:

Jeśli masz poczucie, że konfliktów w szkole jest coraz więcej, a dotychczasowe metody, czyli system kar i nagród przestał się sprawdzać, to znaczy, że jesteś gotowa na szkolenie specjalistyczne z mediacji w konfliktach rówieśniczych, szkolnych oraz nieletnich sprawców czynu karalnego.

Dostaniesz do ręki przydatne narzędzia mediacyjne, które sprawdzą się w pracy z dziećmi i młodzieżą  oraz nauczysz się, jak zapobiec eskalacji konfliktów i zachowań agresywnych. Poznasz strategie radzenia sobie z konfliktem z uwzględnieniem psychologii rozwojowej – charakterystyczne dla poszczególnych faz rozwoju dziecka.

Warsztaty przygotowują do samodzielnego planowania i przeprowadzania pełnego procesu mediacji w konfliktach rówieśniczych oraz konfliktach szkolnych z uwzględnieniem spraw nieletnich.

 

 

KORZYŚCI:

Nauczysz się:

  • Jak przeprowadzić diagnozę konfliktu z uwzględnieniem wiedzy z psychologii rozwojowej
  • Jak budować równowagę stron w procesie mediacji
  • Jak przeprowadzić proces mediacji krok po kroku
  • Jak założyć i poprowadzić Koło Mediacji Rówieśniczej.  
  • Jak sporządzać dokumenty mediacyjne

Poznasz:

  • Role pełnione w grupie w sytuacjach konfliktowych
  • Emocje dorosłych i emocje małoletnich w konflikcie i w mediacji.
  • Uwarunkowania prawne mediacji rówieśniczych i szkolnych
  • Prawne aspekty spraw nieletnich sprawców czynu karalnego

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie odbywa się w formule na żywo (tzw. LIVE), co pozwala na interakcję ze szkolącym,
z wykorzystaniem mikrofonu, kamery, czatu, na zadawanie pytań w czasie rzeczywistym, oraz
modyfikowanie poruszanych zagadnień.

Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz:
• linka z zaproszeniem na kurs na platformie internetowej,
• instrukcję techniczną
• wsparcie techniczne – kontakt telefoniczny i mailowy do osoby,
która pomoże Ci w razie trudności.


PROGRAM SZKOLENIA

Modul 1

Istota mediacji rówieśniczych
1.    Strategie radzenia sobie z konfliktem z uwzględnieniem psychologii rozwojowej – charakterystyczne dla poszczególnych faz rozwoju małoletnich i nieletnich;
2.    Działania grupy w konflikcie.
3.    Style zarządzania klasą lub grupą, a aspekty kreowania konfliktu; role pełnione w grupie w sytuacjach konfliktowych;
4.    Charakterystyka konfliktów indywidualnych i grupowych; charakterystyka konfliktu w sieci – style zachowań małoletnich/ nieletnich w sieci.
5.    Style komunikacji w tym: dorosły-małoletni/nieletni, nierównowaga stron (ze względu na wiek, ze względu na stanowisko);
6.    Emocje dorosłych i emocje małoletnich/nieletnich w konflikcie i mediacji.

 

Modul 2

Zmiany kulturowe w szkole, a mediacje
1.    Komunikacja między jednostką a grupą; budowanie równowagi stron; język komunikacji z uwzględnieniem wieku małoletnich i nieletnich;
2.    Techniki komunikacji w pracy z małoletnimi i nieletnimi m.in. metafora, obraz, odwrócenie ról.
3.    Miejsce mediacji w podstawach programowych, wprowadzanie mediacji do placówek szkolno-wychowawczych, zmiana kulturowa w szkole niezbędna do wprowadzenia mediacji.
4.    Uwarunkowania prawne mediacji rówieśniczych i szkolnych. Współpraca mediatora z przedstawicielami szkoły, przedstawicielami prawnymi/rodzicami.
5.    Uwarunkowania prawne mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego.
6.    Miejsce mediacji w podstawach programowych, wprowadzanie mediacji do placówek szkolno- wychowawczych
7.    Zmiana kulturowa w szkole niezbędna do wprowadzenia mediacji.

 

Moduł 3

Przebieg postępowania mediacyjnego w sprawach szkolnych i rówieśniczych

Przebieg postępowania mediacyjnego w sprawach szkolnych i rówieśniczych
1.    Wprowadzenie do postępowania mediacyjnego
2.    Zasady mediacji
3.    Etapy mediacji
4.    Przebieg postępowania mediacyjnego
5.    Sposoby prowadzenia mediacji
6.    Monolog mediatora
7.    Symulacja mediacji z udziałem trenera
8.    Symulacje mediacji między uczestnikami

 

Moduł 4

Psychologiczne mechanizmy powstawania konfliktów w szkole Mediacja pracownicza w praktyce
1.    Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania konfliktów
2.    Dynamika konfliktu w szkole
3.    Rodzaje konfliktu w szkole (uczeń-uczeń; uczeń-nauczyciel; nauczyciel-rodzic; nauczyciel-nauczyciel)
4.    Diagnoza konfliktu
5.    Interwencje w konflikt
6.    Zarządzanie konfliktem

 

Moduł 5

Strategie rozwiazywania konfliktów. Trening mediacji. Prawne i organizacyjne aspekty mediacji.

Strategie rozwiazywania konfliktów. Trening mediacji. Prawne i organizacyjne aspekty mediacji.
1.    Strategie rozwiązywania konfliktów
2.    Zaburzenia percepcji w sytuacjach konfliktowych
3.    Docieranie do potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli
4.    Różnice między stanowiskiem a interesem
5.    Modele prowadzenia mediacji rówieśniczych, szkolnych i w konfliktach rówieśniczych.
6.    Symulacje wraz z przygotowaniem dokumentacji z zakresu mediacji rówieśniczych, szkolnych i nieletnich

 

Moduł 6

Trening umiejętności i technik mediacyjnych w sprawach szkolnych i rówieśniczych:

Trening umiejętności i technik mediacyjnych w sprawach szkolnych i rówieśniczych:
•    prowadzenie wstępnych spotkań
•    nawiązanie kontaktu
•    ustalenie zasad współpracy i zawarcie kontraktu
•    wspieranie uczestników w mediacji
•    poszukiwanie rozwiązań i konstruowanie porozumień
1.    Przygotowanie uczniów do samodzielnego prowadzenia mediacji rówieśniczych, pod okiem opiekuna
2.    Współpraca z trudnym rodzicem i opiekunem
3.    Zagadnienia etyki zawodowej i standardy mediatora

 

Moduł 7

1.    Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym zmiany kodyfikacji
- Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego
- Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości
- Prowadzenie dokumentacji
2.    Wzory dokumentów mediacyjnych, ich skutki prawne, zasady redagowania:
3.    ugoda zawarta przed mediatorem
4.    protokół z przebiegu mediacji

 

Moduł 8

Uwarunkowania prawne mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego.

Uwarunkowania prawne mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego.
1.    Podstawa kierowania do mediacji – zakres podmiotowy i przedmiotowy;
2.    Rodzaje środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przeciwdziałania przestępczości nieletnich
•    Przykłady przestępstw popełnianych przez nieletnich
•    Przykłady wykroczeń popełnianych przez nieletnich
3.    Zasada ustalenia wynagrodzenie mediatora
4.    Umiejętność przygotowania dokumentów mediatora
5.    protokół, ugoda, wnioski stron, wnioski mediatora, RODO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA

9.00 -11.00 – MODUŁ

11.00 – 11.15 – PRZERWA KAWOWA

11.15 – 12.45 – MODUŁ

12.45 – 13.00 – PRZERWA KAWOWA

13.00 – 16.00 – MODUŁ

TRENER

DR EWA KOSOWSKA - KORNIAK

Pasjonatka mediacji, dobrej rozmowy, uważności na drugiego człowieka. Jej celem jest inspirowanie innych do pracy nad sobą i swoimi relacjami z otoczeniem. Doświadczona trenerka mediacji z rekomendacją trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dr nauk prawnych, Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu, wykładowca akademicki, kierownik studiów podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu i we Wrocławiu. Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu. Trener mediacji VCC. Właścicielka Instytutu Komunikacji O-Media. Ekspert merytoryczny Fundacji VCC w zakresie mediacji w sprawach cywilnych oraz mediacji w sprawach gospodarczych, biorący udział w opracowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości kwalifikacji rynkowych „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych, egzaminator Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” VCC.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

CO OBEJMUJE CENA?

Wsparcie po szkoleniu, 2 godziny konsultacji online

Certyfikat

Skrypt, materiały do ćwiczeń

KONTAKT

KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH:
Ewa Kosowska-Korniak
tel. 661-328-349