wczytywanie strony

MEDIACJE SZKOLNE I RÓWIEŚNICZE

Temat szkolenia:

MEDIACJE SZKOLNE I RÓWIEŚNICZE

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA MEDIATORÓW LUB KANDYDATÓW NA MEDIATORÓW

Czas trwania:

2 DNI 30 GODZ. (w tym 20h w kontakcie)

Przedział szkolenia:


ZAPRASZAMY DO
UCZESTNICTWA
W SPECJALISTYCZNYM,
PROFESJONALNIE
PROWADZONYM
SZKOLENIU Z TEMATYKI
MEDIACJI SZKOLNYCH
I RÓWIEŚNICZYCH,
ADRESOWANYM
DO OSÓB, KTÓRE
UKOŃCZYŁY SZKOŁĘ
MEDIACJI LUB
PROWADZONE W INNEJ
FORMIE SZKOLENIE
PODSTAWOWE Z
ZAKRESU MEDIACJI
LUB POSIADAJĄCYCH
PODSTAWOWĄ WIEDZĘ
Z ZAKRESU MEDIACJI,
PRAGNĄCYCH
PODNIEŚĆ SWOJE
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE,
POPRZEZ UZYSKANIE
PRAKTYCZNEGO
PRZYGOTOWANIA
DO PROWADZENIA
MEDIACJI SZKOLNYCH
I RÓWIEŚNICZYCH.

Cel szkolenia:

Mediacje rówieśnicze jako forma rozwiązywania sporów i konfliktów
jest doskonałą alternatywą do powszechnie funkcjonującego systemu
karania i nagradzania, w którym nie ma miejsca na dialog, a uczniowie i ich
problemy stanowią przedmiot, a nie podmiot w procesie wychowania.


Osoba kończąca szkolenie jest gotowa do samodzielnego planowania
i przeprowadzania pełnego procesu mediacji szkolnych
.

Szkolenie specjalistyczne jest efektem szeroko zakrojonej współpracy,
prowadzonej przez organa administracji publicznej oraz organizacje
pozarządowe, m.in. Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu
oraz Stowarzyszenie DROGA DO CELU.


Szkolenie „Mediacje szkolne i rówieśnicze” jest elementem wzbogacenia
szkolenia podstawowego Szkoła Mediacji O-Media o kurs specjalistyczny
w wymiarze 30 godzin dydaktycznych, w tym 10 godzin pracy własnej.

Wskazana ścieżka kształcenia, t.j. Kurs Szkoła Mediacji oraz szkolenie
specjalistyczne wraz z pracą własną stanowi podstawowe przygotowanie
do zdobycia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych
i pozasądowych w sprawach cywilnych”, jak również „Prowadzenie mediacji
szkolnych i tworzenie Szkolnych Klubów Mediatorów Rówieśniczych”,
w której opracowaniu uczestniczyły jako ekspertki VCC dr Ewa Kosowska-
Korniak, właścicielka O-Media oraz Małgorzata Gosztyła – prezes
Stowarzyszenia DROGA DO CELU.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

• szkolenie przygotowuje uczestnika do pełnienia roli mediatora szkolnego
oraz opiekuna Szkolnego Koła Mediacji Rówieśniczych
• pozwala na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z
zakresu mediacji rówieśniczych, w szczególności:
• z konstruktywnej komunikacji interpersonalnej
• psychologii konfliktu w szkole
• radzenia sobie z emocjami
• asertywności
• negocjacji
• umiejętności postępowania z trudnym rodzicem.
• istnieje możliwość uzyskania wpisu na listę mediatorów szkolnych przy
Stowarzyszeniu DROGA DO CELU, przy czym warunkiem niezbędnym
jest obok spełnienia podstawowych wymagań dla mediatorów,
posiadanie kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Warunki podstawowe: dla uzyskania wpisu na listę mediatorów stałych
prowadzoną przez prezesów sądów okręgowych niezbędne jest spełnienie
dodatkowych wymagań: osoba nie była karana za przestępstwa umyślne,
co najmniej 26-letnia, znająca język polski oraz posiadająca wiedzę i
umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji (art. 157a ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 23 z późn. zm.)

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie ma charakter praktyczny, warsztatowy, symulacyjny, opierający się na wielu konkretnych przypadkach z długoletniej praktyki zawodowej prowadzących i ich pracy w zwodzie mediatora.

Szkolenia są prowadzone z wykorzystaniem procesu grupowego, w małych grupach (maksymalnie 10-12 osób). Blisko 80 procent zajęć to trening umiejętności mediacyjnych:  ćwiczenia i symulacje mediacji w realiach szkolnych.


PROGRAM SZKOLENIA

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ I
Umiejętności mediacyjne w pracy pedagoga, psychologa szkolnego,
wychowawcy i nauczyciela (5 h)
• Zastosowanie mediacji szkolnych w konfliktach w szkole i w relacjach interpersonalnych:
• uczeń-uczeń
• uczeń-nauczyciel
• nauczyciel-rodzic
• nauczyciel-nauczyciel
• Specyfika konfliktów w szkole, placówce oświatowej i w oświacie (2 h),
• Źródła konfliktów
• Rodzaje konfliktów
• Profilaktyka konfliktów
MODUŁ II
Techniki mediacyjne w rozwiązywaniu konfliktów szkolnych, ćwiczenia
praktyczne (5h)
• Komunikacja w konflikcie szkolnym, ćwiczenia praktyczne
• Zasady prowadzenia skutecznej mediacji w szkole
• Reguły postępowania mediatora

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ III
Trudny rodzic - postępowanie z trudnym rodzicem (6 h)
• psychologiczne aspekty relacji z trudnym klientem
• źródła i mechanizmy zachowań agresywnych i roszczeniowych
• selektywne postrzeganie
• typologia trudnych rodziców: zachowanie, możliwa reakcja
• moja postawa w relacji z trudnym rodzicem: analiza własnych trudności
• bariery współpracy
• obrona przed manipulacją
• moje emocje: sposoby schłodzenia emocji w konflikcie
• trudny rodzic ma rację: sposoby reagowania na uzasadnione zastrzeżenia
• przyjmowanie uwag krytycznych
MODUŁ IV
Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach
oświatowych (14h)
• Pro-mediacyjny potencjał - jak kształcić mediatorów rówieśniczych (4h)
• Szczegółowy scenariusz zajęć Szkolnego Koła Mediacji Rówieśniczych (10 h) – praca
własna, w konsultacji z trenerem.
Zaliczenie kursu i uzyskanie certyfikatu jest możliwe po przygotowaniu i przedłożeniu
własnego scenariusza zajęć z mediacji rówieśniczych.

AGENDA

AGENDA
9.00-11.15– MODUŁ I
11.15.-11.30 – PRZERWA
KAWOWA
11.30 – 13.00 – MODUŁ I
13.00-13.45 – LUNCH
13.45-18.15 – MODUŁ III
PRACA WŁASNA - ŁĄCZNIE
10 GODZ.

TRENER

DR EWA KOSOWSKA - KORNIAK

Pasjonatka mediacji, dobrej rozmowy, uważności na drugiego człowieka. Jej celem jest inspirowanie innych do pracy nad sobą i swoimi relacjami z otoczeniem. Doświadczona trenerka mediacji z rekomendacją trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dr nauk prawnych, Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu, wykładowca akademicki, kierownik studiów podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu i we Wrocławiu. Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu. Trener mediacji VCC. Właścicielka Instytutu Komunikacji O-Media. Ekspert merytoryczny Fundacji VCC w zakresie mediacji w sprawach cywilnych oraz mediacji w sprawach gospodarczych, biorący udział w opracowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości kwalifikacji rynkowych „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych, egzaminator Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” VCC.

TRENER

MAŁGORZATA GOSZTYŁA

Mediatorka sądowa, pedagog, socjoterapeutka, pracująca w nurcie TSR – terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Pedagog specjalny, Trener w ramach kompetencji postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej. Wykładowca
w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu, w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu. Prezes Stowarzyszenia DROGA DO CELU. Kurator Społeczny przy Sądzie Rejonowym w Opolu. Mediator wpisany na listę Stałych Mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Opolu.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

* Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.
* Skorzystaj z 20% RABATU 7 DNI - zapisz się 7 dni przed szkoleniem. Rabat naliczy się automatycznie.
* Posiadasz EXTRA KOD RABATOWY dla Twojej grupy zawodowej? Wpisz go, rabat naliczy się automatycznie.
* Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień rabatowych uczestnika. W razie i negatywnej weryfikacji konieczna będzie dopłata.

Uwaga! Rabaty nie sumują się, możesz skorzystać z jednego rabatu.

KONTAKT

KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH:
Ewa Kosowska-Korniak
tel. 661-328-349


WSPARCIE TECHNICZNE:
Kamil Dziechciński
tel. 604 432 801