wczytywanie strony

MEDIACJE RODZINNE

Temat szkolenia:

MEDIACJE RODZINNE - SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA MEDIATORÓW

Czas trwania:

2 DNI

Przedział szkolenia:

20 GODZ.

ZAPRASZAMY DO
UCZESTNICTWA
W SPECJALISTYCZNYM,
PROFESJONALNIE
PROWADZONYM
SZKOLENIU Z TEMATYKI
MEDIACJI RODZINNEJ,
ADRESOWANYM
DO OSÓB, KTÓRE
UKOŃCZYŁY
SZKOLENIE LUB
KURS PODSTAWOWY
Z MEDIACJI I CHCIAŁYBY
ZDOBYĆ PRAKTYCZNE
PRZYGOTOWANIE
DO PROWADZENIA
MEDIACJI RODZINNEJ.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma charakter praktyczny, warsztatowy, symulacyjny, opierający
się na wielu konkretnych przypadkach z długoletniej praktyki zawodowej
prowadzących i ich pracy w zwodzie mediatora rodzinnego.

Celem szkolenia jest zdobycie niezbędnej praktycznej wiedzy, umiejętności
i narzędzi do skutecznego prowadzenia mediacji rodzinnej, w tym
rozwodowej. Poruszone zostaną wszystkie kwestie, które mogą być
przedmiotem mediacji rodzinnej, tj. pojednanie małżonków, sposób
rozwiązania małżeństwa, kontakty z małoletnimi dziećmi, władza
rodzicielska, opieka nad dziećmi, alimenty, podziału majątku.

Omówione zostaną również zagadnienia prowadzenia (lub nieprowadzenia) mediacji
rodzinnej w szczególnie trudnych przypadkach, takich jak przemoc fizyczna
i psychiczna, czy uzależnienia od alkoholu, hazardu, pornografii itd.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności umożliwiające
prawidłowe przygotowanie się do mediacji rodzinnej, skuteczne jej
przeprowadzenie, jak również właściwe zredagowanie ugody w każdej
kwestii będącej przedmiotem mediacji rodzinnej. Uczestnik:
- rozumie specyfikę konfliktu rodzinnego
- rozumie zachowania stron w silnym konflikcie
- rozumie sytuację dziecka, będącego ofiarą konfliktu rodziców
- rozumie i potrafi kierować emocjami stron
- potrafi radzić sobie z sytuacjami trudnymi podczas mediacji
- potrafi przezwyciężyć impas w mediacji
- potrafi radzić sobie z nierównowagą sił oraz manipulacją

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA:

Metody warsztatowe, w oparciu o proces grupowy, dające przestrzeń dla
indywidualnej aktywności. Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne
ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych. Informacje
zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem
zdobywania umiejętności przez uczestników. Burze mózgów, case study,
wykład, symulacje, analiza przypadków.


PROGRAM SZKOLENIA

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ I
Specyfika konfliktu rodzinnego
• zachowania stron w konflikcie
• radzenie sobie z emocjami stron
• wentylacja emocji
• nierównowaga sił w konflikcie rodzinnym
• wspomaganie strony słabszą,
• przemoc w rodzinie
• przeciwskazania do mediacji rodzinnej

 

MODUŁ II
Przebieg mediacji rodzinnej

• rozpoczęcie mediacji rodzinnej, zaproszenie na mediację
• spotkania indywidualne
• spotkania wspólne
• techniki i narzędzia pomocne mediatorowi do pracy w wyjątkowo ostrym konflikcie
• poszukiwanie rozwiązań
• symulacja mediacji prowadzona przez trenera
• mediacja mająca na celu pojednanie małżonków i ratowanie małżeństwa

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA 

MODUŁ III
Mediacja rozwodowa

• kwestie wymagające poczynienia ustaleń w mediacji,
• zrozumienie stron w rozwodzie
• obawy rozwodzących się kobiet i mężczyzn
• rozwód oczami dziecka, w zależności od wieku i etapu rozwoju emocjonalnego
• dobro dziecka w mediacji rodzinnej
• ustalenia w zakresie kontaktów na rzecz małoletnich dzieci
• opieka naprzemienna
• kontakty w obecności kuratora
• ugoda w sprawie o kontakty
• ustalenia alimentów na dziecko i współmałżonka
• symulacja mediacji

 

MODUŁ IV
Ugody mediacyjne w sprawach rodzinnych

• mediacje w przedmiocie podziału majątku – kwestie do ustalenia, treść ugody
• ustalenia w zakresie wspólnych zobowiązań finansowych (wspólnie zaciąganych
kredytów hipotecznych)
• umowne mediacje rodzinne
• zatwierdzanie ugód z umownej rodzinnej
• sposoby włączania dzieci do mediacji, jak i kiedy można to robić
• pełnomocnicy w mediacji rodzinnej
• współpraca mediatora z pełnomocnikami stron
• ugody w mediacji rodzinnej umownej i sądowej
• symulacje mediacji

AGENDA

09.00-11.15– MODUŁ I
11.15 -11.30 – PRZERWA
KAWOWA
11.30 - 13.00 – MODUŁ I
13.00 - 13.45 – LUNCH
13.45 - 17.30 – MODUŁ II
PRACA WŁASNA - 1 GODZ.
(ZADANIE DOMOWE)

TRENER
DR EWA KOSOWSKA-KORNIAK
Doświadczona trenerka mediacji z rekomendacją trenerską
I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dr nauk
prawnych, Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu,
wykładowca akademicki, kierownik studiów podyplomowych
„Mediacje sądowe i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej
w Opolu i we Wrocławiu. Dyrektor Wojewódzkiego Centrum
Arbitrażu i Mediacji w Opolu. Trener mediacji VCC. Właścicielka
Instytutu Komunikacji O-Media.
Pasjonatka mediacji, dobrej rozmowy, uważności na drugiego
człowieka. Jej celem jest inspirowanie innych do pracy nad sobą
i swoimi relacjami z otoczeniem. Ekspert merytoryczny Fundacji
VCC w zakresie mediacji w sprawach cywilnych oraz mediacji
w sprawach gospodarczych, biorący udział w opracowaniu
przez Ministerstwo Sprawiedliwości kwalifikacji rynkowych
„Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych, egzaminator
Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie
mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”
VCC.

TRENER
GRAŻYNA GÓRSKA

Doświadczona mediator w sprawach cywilnych, gospodarczych,
pracowniczych i rodzinnych z wieloletnim doświadczeniem,
trener mediacji VCC, założycielka i Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych, wykładowca
akademicki, mediator w Wojewódzkim Centrum Arbitrażu
i Mediacji w Opolu. Popularyzatorka mediacji pomysłodawczyni
i organizatorka Oławskiej Konferencji Mediacyjnej.sem według
metodyki Quick Response Manufacturing.

 

INFORMACJE LOGISTYCZNE

* Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.
* Skorzystaj z 20% RABATU 7 DNI - zapisz się 7 dni przed szkoleniem. Rabat naliczy się automatycznie.
* Posiadasz EXTRA KOD RABATOWY dla Twojej grupy zawodowej? Wpisz go, rabat naliczy się automatycznie.
* Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień rabatowych uczestnika. W razie i negatywnej weryfikacji konieczna będzie dopłata.

Uwaga! Rabaty nie sumują się, możesz skorzystać z jednego rabatu.

KONTAKT

KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH:
Ewa Kosowska-Korniak
tel. 661-328-349


WSPARCIE TECHNICZNE:
Kamil Dziechciński
tel. 604 432 801