wczytywanie strony

MEDIACJE PRACOWNICZE I KONFLIKTY W ORGANIZACJI

Temat szkolenia:

Mediacje pracownicze i konflikty w organizacji

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA MEDIATORÓW, MENEDŻERÓW, KIEROWNIKÓW, PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW HR

Czas trwania:

2 DNI .

Przedział szkolenia:

20 GODZ.

ZAPRASZAMY DO
UCZESTNICTWA
W SPECJALISTYCZNYM,
PROFESJONALNIE
PROWADZONYM
SZKOLENIU
Z TEMATYKI MEDIACJI
PRACOWNICZYCH
ORAZ ZARZĄDZANIA
KONFLIKTEM
W ORGANIZACJI,
PRZYGOTOWUJĄCYM
DO WDROŻENIA
W ORGANIZACJI
PROGRAMU
ZARZĄDZANIA
KONFLIKTAMI,
JAK RÓWNIEŻ
ROZWIĄZYWANIA
KONFLIKTÓW
INTERPERSONALNYCH
I GRUPOWYCH.

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników do samodzielnego planowania
i przeprowadzania pełnego procesu mediacji w sprawach pracowniczych,
zarówno w postępowaniach sądowych, jak i umownych, w tym – do
rozwiązywania konfliktów w organizacji. Wzbogaceniem programu szkolenia
jest praktyczne pokazanie mediacji pracowniczych. Uczestnicy poznają,
czym jest mediacja w miejscu pracy (umowna, pozasądowa) oraz jak
zaplanować i skutecznie przeprowadzić mediację pracowniczą.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Dzięki szkoleniu uczestnik zdobędzie praktyczne umiejętności
umożliwiające prawidłowe przygotowanie się do prowadzenia mediacji w
organizacji, jak również właściwego zredagowania ugody w każdej kwestii
będącej przedmiotem mediacji pracowniczej.

Uczestnik:
- planuje i przeprowadza diagnozę organizacji: rozpoznaje jej typ,
strukturę, model komunikacyjny oraz relacje
- identyfikuje i analizuje istniejące konflikty jak również ryzyko powstania
konfliktów w przyszłości
- rozpoznaje przedmiot sporu oraz stanowiska i oczekiwania stron.
- na podstawie przeprowadzonej analizy ocenia, czy nie ma przeciwskazań
do zastosowania mediacji
- jest przygotowany do motywowania i wspierania stron w poszukiwaniu
rozwiązań sprzyjających rozwiązywaniu konfliktów
- sporządza dokumenty mediacyjne oraz ustala zasady przestrzegania
osiągniętego porozumienia
- proponuje działania służące rozwiązywaniu sporów interpersonalnych,
grupowych i międzyzespołowych,
- proponuje działania systemowe mające na celu profilaktykę
i ograniczenie występowania konfliktów.

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA:

Praca z flipchartem, mini-wykład, ćwiczenia w parach, symulacja mediacji.
Szkolenie ma charakter praktyczny, warsztatowy, symulacyjny, opierający
się na wielu konkretnych przypadkach z długoletniej praktyki zawodowej
prowadzących i ich pracy w zwodzie mediatora oraz konsultanta w rozwiązywaniu
konfliktów w organizacji. Szkolenia są prowadzone z wykorzystaniem
procesu grupowego, w małych grupach.


PROGRAM SZKOLENIA

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ I
Konflikt pracowniczy. Aspekty praktyczne

• Specyfika konfliktu pracowniczego
• Strony konfliktu pracowniczego
• Przyczyny konfliktów w miejscu pracy
• Emocje w konflikcie pracowniczym
• Dynamika konfliktów pracowniczych

 

MODUŁ II
Rozwiązywanie konfliktów w organizacji

• Style rozwiązywania konfliktów pracowniczych
• Stanowiska i interesy stron, jak skutecznie przechodzić ze stanowisk do interesów?
• Case study: Jak rozwiązać konflikt?
• Kręgi naprawcze: 4 kroki – Porozumienie bez przemocy
• Chmura – narzędzie myślowe TOC Goldratta
• Procedura rozwiązywania konfliktów w organizacji
• Mediacja w miejscu pracy jako jedna z metod rozwiązywania sporów
• Mediator w sprawach pracowniczych - rola i zadania
• Narzędzia mediatora pomocne przy rozwiązywaniu konfliktów

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA

MODUŁ III
Mediacja pracownicza w praktyce

• Mediacja w miejscu pracy (umowna, pozasądowa), jak zaplanować i skutecznie
przeprowadzić mediację w miejscu pracy
• Symulacja mediacji umownej w miejscu pracy z udziałem trenera
• Mediacja w przedmiocie odszkodowania, przywrócenia do pracy, zmiany tryby
rozwiązania umowy pracę
• Specyfika mobbingu, mediacja w sprawach oskarżenia o mobbing

 

MODUŁ IV
Ugody w sprawach pracowniczych

• Mediacje w sprawach molestowania seksualnego
• Symulacja mediacji w sprawie molestowania seksualnego
• Ugoda w sprawach pracowniczych
• Protokół z mediacji umownej (pozasądowej) i sądowej

 

AGENDA

09.00 - 11.15 – MODUŁ I
11.15 - 11.30 – PRZERWA
KAWOWA
11.30 - 13.00 – MODUŁ I
13.00 - 13.45 – LUNCH
13.45 - 17.30 – MODUŁ II
PRACA WŁASNA - 1 GODZ.
(ZADANIE DOMOWE)

TRENER

ROBERT KOWALCZYK
Doradca biznesowy, konsultant 4Results, były dyrektor i prezes
zarządu spółek z kapitałem polskim i zagranicznym. Absolwent
m.in. programu Executive MBA University of Minnesota i Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie.
W trakcie niemal dwudziestoletniej kariery zawodowej
przeszedł drogę od inżyniera do prezesa zarządu. Z sukcesami
realizował m.in. wysokobudżetowe transformacje
międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych FMCG.
Definiował struktury, tworzył narzędzia, budował zespoły
i wdrażał procesy. Realizował projekty typu „green field” dla
dostawców największych na świecie firm produkcyjnych
z branży IT. Dokonywał wielopłaszczyznowych transformacji
przedsiębiorstw w obszarach strategii, wizerunku, portfela
produktów, kanałów dystrybucji, łańcucha dostaw
i operacyjnych. Zarządzał firmami z kapitałem polskim
i zagranicznym. Kreował politykę komunikacyjną i zarządzał
konfliktami w środowiskach wielokulturowych. Realizował
strategie CSR Współpracował z kadrą zarządczą i ekspertami
z krajów europejskich, USA, Rosji i Azji. Specjalizuje się w
szkoleniach biznesowych, zwłaszcza w zarządzaniu czasem
według metodyki Quick Response Manufacturing.

TRENER

DR EWA KOSOWSKA-KORNIAK

Mediatorka sądowa, dr prawa, trener Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego, dyrektor Centrum Arbitrażu i Mediacji w
Opolu, działającego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej, ekspert
merytoryczny Fundacji VCC w zakresie mediacji w sprawach
cywilnych oraz mediacji w sprawach gospodarczych, biorący
udział w opracowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości
kwalifikacji rynkowych „Prowadzenie mediacji sądowych
i pozasądowych, egzaminator Instytucji Certyfikującej
kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych
i pozasądowych w sprawach cywilnych” VCC. Mediator
stały Sądu Okręgowego w Opolu, trener I stopnia Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego, dr prawa. Kierownik
studiów podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe”
w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, ekspert WSB Opole ds.
mediacji, specjalista ds. szkoleń, wiceprezes ds. mediacji Sądu
Arbitrażowego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

* Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.
* Skorzystaj z 20% RABATU 7 DNI - zapisz się 7 dni przed szkoleniem. Rabat naliczy się automatycznie.
* Posiadasz EXTRA KOD RABATOWY dla Twojej grupy zawodowej? Wpisz go, rabat naliczy się automatycznie.
* Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień rabatowych uczestnika. W razie i negatywnej weryfikacji konieczna będzie dopłata.

Uwaga! Rabaty nie sumują się, możesz skorzystać z jednego rabatu.

KONTAKT

KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH:
Ewa Kosowska-Korniak
tel. 661-328-349


WSPARCIE TECHNICZNE:
Kamil Dziechciński
tel. 604 432 801