wczytywanie strony
 
ul. Pomorska 3/9, 45-321 Opole
+48 609 825 055
kontakt@o-media.pl

Temat szkolenia:

Szkolenie Mediacje Karne

Mediacja karna jest skutecznym narzędziem w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z organizacją życia społecznego w sposób satysfakcjonujący wszystkie strony konfliktu, również sprawy karnej.  

Początek szkolenia:

02.07.2022

Przedział szkolenia:

1 DZIEŃ / 8 GODZ. (9.00-16.00)

Cena szkolenia:

1699,00 (zł)

SZKOLENIE ZOSTAŁO PRZYGOTOWANE W ODPOWIEDZI NA POTRZEBY PROFESJONALNYCH PEŁNOMOCNIKÓW-MEDIATORÓW, ZAINTERESOWANYCH PROWADZENIEM MEDIACJI KARNYCH. KURS POZWALA ZDOBYĆ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI, NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA ZAWODU MEDIATORA SĄDOWEGO, SPECJALIZUJĄCEGO SIĘ W SPRAWACH KARNYCH.

Cel szkolenia:

Po pierwsze: jest wcieleniem w życie idei sprawiedliwości naprawczej, po drugie: pełni funkcję prewencyjną.

Mediacja karna to forma sprawiedliwości naprawczej – mediator koncentruje się na relacjach i ich naprawieniu pomiędzy ofiarami, sprawcami i ich społecznościami. Może to zrobić na zlecenie organów ścigania, ze skierowania sądu karnego, jak również na podstawie umowy ze stronami konfliktu o charakterze karnym bądź wykroczeniowym.

Szkolenie przygotowuje do pełnienia roli mediatora w sprawach karnych i wykroczeniowych. Szkolenie daje praktyczne umiejętności mediacyjne wymagane w tak delikatnej sferze jak pokrzywdzenie czynem zabronionym, budzące emocje zarówno o osoby, która jest pokrzywdzonym, jak i u osoby, która ma status oskarżonego. Szczególny nacisk kładziemy na pracę z emocjami stron w sprawach dotyczących przemocy.

•    Wsparcie poszkoleniowe, 1 godzina konsultacji online
•    Certyfikat
•    Materiały szkoleniowe

 

 

PROFIL UCZESTNIKÓW:

Mediatorzy, adwokaci, radcy prawni, kuratorzy sądowi, psychologowie i pedagodzy

KORZYŚCI:

 • Nauczysz się, jak przygotować uczestników sporu do mediacji
 • Poznasz specyfikę konfliktu karnego
 • Zrozumiesz i będziesz rozpoznawać zachowania i emocje stron w konflikcie karnym
 • Poznasz potrzeby i oczekiwania oskarżonego (obwinionego)
 • Poznasz potrzeby i oczekiwania pokrzywdzonego
 • Poznasz model prowadzenia rozmowy w mediacji karnej
 • Nauczysz się, jak stosować w mediacji technikę odzwierciedlenia
 • Poznasz specyfikę spraw przemocowych
 • Nauczysz się, jak mediować w sprawach o wykroczenia
 • Dowiesz się, jak opracować i sporządzać dokumenty mediacyjne.

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA:

Dwa dni stacjonarnie lub online 16 godzin, 9.00-16.00

Materiał do pracy własnej na platformie elearningowej

Łącznie 40 godzin


PROGRAM SZKOLENIA

Specyfika mediacji karnej
Zachowanie, potrzeby i oczekiwania oskarżonego
Zachowanie, potrzeby i oczekiwania pokrzywdzonego

Moduł 1

Korzyści z mediacji karnej

Przeciwskazania do mediacji karnej

Podstawy wiedzy z psychologii komunikacji w konflikcie karnym

Podstawy psychologii konfliktu w sprawie karnej

 

Moduł 2

Procedury i przebieg mediacji w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.
•    Spotkania indywidualne
•    Spotkanie wspólne
•    Techniki i narzędzia pomocne mediatorowi do pracy w wyjątkowo ostrym konflikcie
•    Poszukiwanie rozwiązań
•    Symulacja mediacji prowadzona przez trenera
•    Film z mediacji karnej nagrany przez trenera, z udziałem statystów

 

Moduł 3

Trening mediacji karnej

 1. symulacja wraz z przygotowaniem dokumentacji w sprawie na etapie przygotowawczym,
 2. symulacja wraz z przygotowaniem dokumentacji na etapie sądowym
 3. symulacja wraz z przygotowaniem dokumentacji w sprawie wykroczeniowej
 4. Film z nagranym przebiegiem mediacji karnej.

 

Moduł 4

Dokumentacja mediacyjna

 • sprawozdanie z mediacji
 • ugoda zawarta przed mediatorem
 • wniosek mediatora o przedłużenie czasu trwania postępowania mediacyjnego
 • wnioski stron 
 • Koszty mediacji w sprawach karnych i o wykroczenia.
 • Mediacje w postępowaniu karnym wykonawczym

 

Moduł 5

Zasady postępowania karnego i o wykroczenia
1.     rodzaje przestępstw i wykroczeń, organy uprawnione do kierowania stron do postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, przykłady przestępstw najczęściej kierowanych do mediacji.
2.    Sprawiedliwość naprawcza jako reakcja na złamanie prawa, naprawienie szkody, zadośćuczynienie szkodzie/krzywdzie, pojednanie, rozwiązanie konfliktu.
3.    Specyfika mediacji pokrzywdzony - sprawca (podejrzany/ oskarżony).

 

Moduł 6

Mediator i uczestnicy postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i o wykroczenia:
1.    Wymogi dotyczące mediatorów
2.    Skierowanie sprawy do mediacji a ustalenie uczestników postępowania
3.    Rola obrońców, pełnomocników i innych osób uprawnionych do udziału w postępowaniu mediacyjnym

 

Moduł 7

Wiktymologia – charakterystyka pokrzywdzonego, charakterystyka sprawcy

Stereotypy a rzeczywistość, poziomy wiktymizacji, fazy ofiary, fazy sprawcy.

Aspekty przemocy - definicja, błędne koło przemocy, role i charakterystyka sprawcy, ofiary, świadka.

Budowanie równowagi stron, komunikacja mediatora, emocje stron w mediacji pokrzywdzony - sprawca (podejrzany/ oskarżony).

 

Moduł 8

Prawne aspekty mediacji karnej
•    Regulacje prawne zawodu mediatora w sprawach karnych
•    Regulacje prawne mediacji karnej
•    Procedura postępowania krok po kroku w sprawach z oskarżenia publicznego
•    Mediacje w sprawach z oskarżenia prywatnego
•    Dostęp do akt
•    Przechowywanie notatek

 

 

 

 

 

 

AGENDA

9.00-11.15– MODUŁ I
11.15.-11.30 – PRZERWA KAWOWA
11.30 – 13.00 – MODUŁ I
13.00-13.15 – PRZERWA KAWOWA
13.15-16.00 – MODUŁ II
PRACA WŁASNA - 1 GODZ. (ZADANIE DOMOWE)

 

TRENER

DR EWA KOSOWSKA - KORNIAK

Pasjonatka mediacji, dobrej rozmowy, uważności na drugiego człowieka. Jej celem jest inspirowanie innych do pracy nad sobą i swoimi relacjami z otoczeniem. Doświadczona trenerka mediacji z rekomendacją trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dr nauk prawnych, Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu, wykładowca akademicki, kierownik studiów podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu i we Wrocławiu. Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu. Trener mediacji VCC. Właścicielka Instytutu Komunikacji O-Media. Ekspert merytoryczny Fundacji VCC w zakresie mediacji w sprawach cywilnych oraz mediacji w sprawach gospodarczych, biorący udział w opracowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości kwalifikacji rynkowych „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych, egzaminator Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” VCC.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

POCZĄTEK SZKOLENIA

02 / 07 / 2022

CENA zł (brutto)

1699,00*

KONTAKT

KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH:
Ewa Kosowska-Korniak
tel. 661-328-349


  Kalendarz szkoleń

  Chcesz poznać terminy najbliższych szkoleń online. Wszystkie wydarzenia są publikowane z wyprzedzeniem. Informacje znajdziesz także na profilu O-media na Facebooku.

  +48 609 825 055  Masz pytania?