wczytywanie strony
 
ul. Pomorska 3/9, 45-321 Opole
+48 609 825 055
kontakt@o-media.pl

Ochrona danych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, iż:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest O-Media dr Ewa Kosowska-Korniak ul. Waryńskiego 2, 45-047 Opole, NIP 754-150-86-01 (dalej jako administrator),
  • We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem w następujący sposób: pod numerem telefonu 661328349, pod adresem e-mail: ewa@o-media.pl, listownie na adres: ul. Waryńskiego 2, 45-047 Opole.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawierania i realizacji umowy uczestnictwa w szkoleniu oraz realizacji płatności na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji oferowanej usługi. W przypadku ich niepodania nie zostanie wykonana zamawiana przez Panią/Pana usługa
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych.
  • Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji szkolenia Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi o charakterze technicznym oraz organizacyjnym, w tym w szczególności: dostawcom usług IT;
  • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora poza obszar Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.
  • Administrator zapewnia Panu/Pani prawo żądania dostępu do Pana/Pani danych, żądania sprostowania danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych; złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz żądania przeniesienia Pana/Pani danych do innego administratora danych.
  • W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest Pana/Pani zgoda przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z któregokolwiek z ww. uprawnień – należy skontaktować się z Administratorem w jeden ze sposobów wskazanych w pkt 2 niniejszej klauzuli informacyjnej.
  • Informujemy także, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
  • Pana/Pani dane mogą być przez Administratora przetwarzane w systemie informatycznym, jednakże nie będą poddawane profilowaniu ani też procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

  Kalendarz szkoleń

  Chcesz poznać terminy najbliższych szkoleń online. Wszystkie wydarzenia są publikowane z wyprzedzeniem. Informacje znajdziesz także na profilu O-media na Facebooku.

  +48 609 825 055  Masz pytania?